Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.I.0050.89.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 23-05-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583) w związku z art. 15 ust. 2 h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535, 2490, z 2022 r. poz. 857) zarządzam, co następuje :

§ 1. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej: "Pomoc społeczna w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób" wyłoniono ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin "Okaż Serce Innym", 47-320 Gogolin, ul. Plac Dworcowy 2.
§ 2. Na realizację zadania wymienionego § 1 przyznano dotację w kwocie 10 000,00 zł.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.I.0050.89.2022 Burmistrza Gogolina z dnia 23-05-2022 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrówn.pdf