Przygotowani do działania w okresie zimy

W czwartek 16 listopada, zgodnie z rocznym planem pracy, odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W posiedzeniu, oprócz osób wchodzących w skład Zespołu, udział wzięli zaproszeni przez Burmistrza Gogolina goście:  mł. bryg. Marek Kocielski – zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Krapkowicach oraz asp. szt. Marek Mitura – kierownik Posterunku Policji w Gogolinie. Ponadto obecni również byli członkowie Stałego Dyżuru Burmistrza, którzy w sytuacji kryzysowej wzmacniają skład osobowy Zespołu.

Zasadniczą tematyką posiedzenia było przygotowanie Gminy Gogolin do sezonu zimowego 2017/2018 oraz współdziałanie GZZK z Komendą Powiatową  PSP w Krapkowicach w czasie prowadzenia działań ratowniczych. Po otwarciu posiedzenia i zapoznaniu uczestników z jego tematyką przez Przewodniczącego Zespołu Bogusława Leśkiewicza, naczelnik Gminnego Centrum Reagowania Tadeusz Byrski, przedstawił w formie prezentacji działania, związane z występującymi sytuacjami kryzysowymi w 2017 r. Naczelnik GCR przedstawił również strukturę Zespołu, jego skład osobowy, podział na zespoły i ich zadania. W dalszej kolejności mł. bryg. Marek Kocielski w oparciu o przygotowana prezentację, przedstawił i omówił praktyczne aspekty współpracy GZZK i PSP w sytuacjach kryzysowych na przykładzie przeprowadzonego w dniach 23 – 24.11.2017 r. w ramach Aglomeracji Opolskiej ćwiczenia pod kryptonimem  „Burza”. W ćwiczeniu tym uczestniczyły m.in. trzy  jednostki OSP z Gminy Gogolin oraz przedstawiciele GZZK. Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska Stanisław Haraf wraz z Dyrektorem Technicznym KPW Gogolin Spółka z o.o. Piotrem Czok, omówili możliwości i sposób prowadzenia akcji odśnieżania dróg na terenie Gminy Gogolin. Oceniono również przygotowanie posiadanego sprzętu i materiałów do sezonu zimowego. W kolejnym punkcie posiedzenia Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk przedstawiła przygotowanie Ośrodka do udzielania pomocy w okresie zimowym podopiecznym, zwłaszcza chorym, samotnym i bezdomnym.  Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie asp. szt. Marek Mitura oraz Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie Józef Woźny, omówili szczegółowo sposób postępowania z bezdomnymi przybyłymi na teren gminy. Na zakończenie, Przewodniczący Zespołu sprecyzował zadania w zakresie utrzymania przejezdności dróg, pomocy ludności dotkniętej negatywnymi skutkami zimy, monitoringu sytuacji oraz działania w sytuacjach alarmowych.

GZZK_02.jpeg