XLI Sesja Rady Miejskiej

XLI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie poświęcona była w głównej mierze ocenie stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za ubiegły rok szkolny. W posiedzeniu, które odbyło się 30 października, udział wzięło 12 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie Irmgarda Żyła, dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie Jerzy Kłeczek, Jarosław Bauer - Kierownik Działu Technicznego KPW Gogolin Sp. z o. o., dyrektorzy placówek oświatowych, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. Następnie dokonano oceny szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2016/2017. Informację na ten temat przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Irmgarda Żyła, a najważniejsze zagadnienia i osiągnięcia związane z działalnością zaprezentowali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2016/2017 do placówek oświatowych na terenie Gminy Gogolin uczęszczało 1 388 osób. Znacznie zwiększyła się liczba uczniów w szkole ponadgimnazjalnej – z 70 w roku szkolnym 2015/2016 do 156 w roku 2016/2017. Wydatki poniesione na oświatę w Gminie Gogolin w roku 2016 wyniosły łącznie 16 919 497,40 zł, a na inwestycje wydatkowano 208 958,73 zł. Subwencja oświatowa na rok 2016 wynosiła 9 004 382 zł, a dotacja przedszkolna 427 440 zł. Środki własne gminy przeznaczone na oświatę w 2016 r. to 7 416 047,36 zł. W 2016 r. w Gminie Gogolin dowożono do szkół 338 uczniów. Koszty dowozu wyniosły 297 906,87 zł. Dowożonych było również 11 niepełnosprawnych dzieci, co kosztowało 10 703,65 zł.

We wszystkich placówkach z powodzeniem prowadzone są różnorodne projekty, takie jak: „Tydzień z językiem niemieckim”, „Trzymaj formę”, „Młodzi odkrywcy sekretów nauki”, „Śniadanie daje moc”, czy „Chrońmy dzieci”. W ramach takich projektów, udało się także pozyskać środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych, czy też wyposażenie klas lekcyjny o nowoczesny sprzęt multimedialny. We wszystkich placówkach przeprowadzono także remonty, poprawiające warunki nauki i bezpieczeństwo uczniów. Nie bez znaczenia są też liczne sukcesy uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz liceum, którzy zajmują wysokie miejsca w konkursach i olimpiadach, zarówno na szczeblu gminnym, powiatowym, jak również wojewódzkim. Zespół Szkół w Gogolinie może natomiast pochwalić się najwyższymi wynikami zdawalności egzaminu gimnazjalnego, a także bardzo wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego. Działalność placówek oświatowych bardzo pozytywnie oceniła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia, a podziękowania i gratulacje na ręce dyrektorów szkół i przedszkoli złożył w trakcie sesji Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Informację na temat wielkości i stanu technicznego zasobu mieszkalnego w Gminie Gogolin w 2017 r. przedstawił Jarosław Bauer – Kierownik Działu Technicznego KPW Gogolin Sp. z o. o. Gmina Gogolin posiada 38 budynków, w których znajduje się 212 lokali, zamieszkiwanych przez 600 osób. Gmina posiada też 39 lokali użytkowych. KPW zarządza 38 budynkami mieszkalnymi w 7 miejscowościach. Na dzień 9 października 2017 r. złożonych jest łącznie 85 wniosków o najem bądź zmianę lokalu mieszkalnego.

Informację o stanie realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w latach 2016 – 2017 przedstawił Waldemar Lis – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska UM w Gogolinie. W ubiegłym i bieżącym roku zrealizowano kilkanaście zadań z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, w tym m.in. przeprowadzono termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Krapkowickiej 87 w Gogolinie, PSP w Kamieniu Śląskim i Urzędu Miejskiego w Gogolin, a także budowę instalacji solarnej w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku. W ramach umowy konserwacyjnej wymieniono 24 lampy rtęciowe na sodowe; zmodernizowano też oświetlenie uliczne w 275 punktach na oświetlenie energooszczędne LED. Prowadzone były również działania edukacyjne – pokaz niskoemisyjnego spalania w domowym piecu, akcja polegająca na umieszczeniu w miejscach publicznych banerów dotyczących dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw stałych, a także program ekologiczny skierowany do dzieci – spektakl teatralny „Smog Wawelski”. Do końca roku planuje się wymianę pozostałych punktów świetlnych na energooszczędne.

 

 

W dalszej części jednogłośnie podjęto uchwały:

► o zmianie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, terminów i miejsca składania deklaracji oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

► w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gogolin prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych położonej w miejscowości Chorula, na których zostanie urządzona droga transportu rolnego.

► w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gogolin, położonej w Choruli.

► w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gogolin prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odrowąż, celem poszerzenia ulicy Szkolnej.

► w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej dwóch nieruchomości gruntowych, położonych w Gogolinie przy ul. Strzeleckiej.

► w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gogolin, położonych w Gogolinie przy ul. Szkolnej, w drodze przetargu ograniczonego na poszerzenie działek przyległych.

► w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż czterech nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Gogolin, położonych w Gogolinie przy ul. Norwida, w drodze przetargu ograniczonego na poszerzenie działek przyległych.

► w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

  • — 7 100 – wpływy z najmu i dzierżawy w PSP nr 2 w Gogolinie;
  • — 5 800 zł – wpływy z usług w PSP nr 2 w Gogolinie;
  • — 3 000 zł – darowizna otrzymana na wyposażenie pracowni do grafiki komputerowej dla klas liceum w Zespole Szkół w Gogolinie.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

  • — 171 500 zł – remonty cząstkowe i bieżące dróg (80 000 zł), oznakowanie pionowe i poziome dróg (11 500 zł) i zimowe utrzymanie dróg (80 000 zł);
  • — 16 000 zł – zakup oświetlenia boiska młodzieżowego na Stadionie Miejskim w Gogolinie (środki własne Zespołu Rekreacyjno – Sportowego). 

W październiku, w związku z reformą oświaty i utworzeniem dodatkowych oddziałów przedszkolnych, zwiększono też plan wydatków na placówki oświatowe. W budżecie gminy Gogolin na ten cel zabezpieczono dodatkowo łącznie 788 442 zł (612 907 zł – szkoły i oddziały przedszkolne oraz 175 335 zł – przedszkola). Środki te pozwolą na prawidłowe funkcjonowanie placówek do końca bieżącego roku,  a także na zabezpieczenie wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników administracji.

► w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gogolin prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Malnia. Działka po uporządkowaniu terenu zostanie zagospodarowana na poszerzeniu wjazdu z ulicy Kamiennej na drogę wojewódzką 423.