Nowe stawki za wywóz odpadów

Na ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, radni uchwalili opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Konieczna była nieznaczna podwyżka – o 1,50 zł od gospodarstw jednorodzinnych i o 3 złote dla pozostałych.

Z uwagi na rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów i wprowadzenia obowiązku wyodrębnienia ze strumienia odpadów papieru z dniem 1 lipca 2017 (lub po zakończeniu okresu obowiązywania umowy na wywóz śmieci w gminie Gogolin nastąpi to  01 stycznia 2018 r.) od 1 stycznia papier będzie dobierany w workach koloru niebieskiego (mieszkania jednorodzinne). Z nowym rokiem, Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. dostarczy do każdego gospodarstwa domowego worki w trzech kolorach: żółte na plastik, zielone na szkło i niebieskie na papier. Oddzielnie, w osobnych pojemnikach, mieszkańcy będą składować popiół, odpady biodegradowalne oraz zmieszane. Ponadto, w związku z rozporządzeniem, od 1 stycznia, w zabudowie wielorodzinnej konieczne będzie zbieranie odpadów biodegradowalnych w odrębnym pojemniku, dostarczonym przez KPW, a nie tak jak dotychczas – w kontenerze na odpady zmieszane.

Jednym z najważniejszych czynników, mających wpływ na wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami jest rosnąca z roku na rok, ilość odpadów zmieszanych. Według informacji przekazanej przez KPW, w ciągu ostatnich 3 lat mieszkańcy oddali o prawie 300 ton więcej niesegregowanych odpadów, niż w latach poprzednich. W trakcie ostatnich 3 lat zwiększyła się również opłata za wywóz odpadów zmieszanych o ok. 75 złotych za tonę. Jeszcze w 2014 roku koszt za tonę odpadów wynosił 236 zł brutto, w 2015 i 2016 r. – 302,40 zł, a już w 2017 roku 311,04 zł. Warto zaznaczyć, że koszt sortowania i zagospodarowania odpadów zmieszanych jest najwyższy, bo wynosi 35 groszy za każdy kilogram, dlatego tak ważne jest, by nie wrzucać do pojemnika z odpadami zmieszanymi np. piasku (można go umieścić w pojemniku przeznaczonym na popiół) czy też materiałów budowlanych (w ramach opłaty można je bezpłatnie oddać w PSZOK).

W związku z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, który szczegółowo określa miejsca składowania odpadów, od maja 2016 r. Gmina Gogolin nie może składować  odpadów biodegradowalnych na wysypisku w Gogolinie. Od 2016 r. w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gogolinie (PSZOK) można bezpłatnie oddawać jedynie piasek, popiół, żużel, odpady budowalne i wielkogabarytowe. Konieczność wywożenia odpadów bio do Opola skutkuje wyższymi kosztami ich zagospodarowania oraz transportu, a co za tym idzie, koniecznością podwyższenia cen dla mieszkańców gminy Gogolin.

Po analizie powyższych czynników, opierając się dotychczasowych wyliczeniach i obowiązujących stawkach, konieczne było podniesienie opłat w 2018 roku:

·         12,50 zł miesięcznie od gospodarstwa  1 – osobowego (w 2017 r. – 11 zł);

·         25,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  2 – osobowego (w 2017 r. – 22 zł);

·         36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  3 – osobowego (w 2017 r. – 33 zł);

·         47,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  4 – osobowego (w 2017 r. – 44 zł);

·         55,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  5 – osobowego (w 2017 r. – 52 zł);

·         60,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  6 – osobowego (w 2017 r. – 58 zł);

·         65,00 zł miesięcznie od gospodarstwa  7 – osobowego (w 2017 r. – 63 zł).

W związku z tym, w najbliższym czasie, na terenie gminy Gogolin prowadzona będzie akcja, która będzie miała na celu poinformowanie mieszkańców o pozytywnych skutkach, płynących ze szczegółowej segregacji śmieci do odpowiednich pojemników i wpływie tych działań na cenę wywozu. Kampania będzie prowadzona na początku roku 2018 i zbiegnie się w czasie z dystrybucją informacji na temat nowych stawek, które przekazano zostaną do wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy.