XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

28 września odbyła się XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie, w której uczestniczyli: 13 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o., pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, radca prawny, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas obrad, radni jednomyślnie przyjęli informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r., a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.  Plan i wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2017 r. przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Renata Hasse. Realizacja budżetu przebiega pomyślnie; dochody po zmianach zaplanowane na kwotę 63 300 979,63 zł zostały zrealizowane w kwocie 32 772 603,37 zł, co daje 51,8% wykonania. Przychody zaplanowano na kwotę 12 700 000 zł, a na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 7 947 670,14 zł, czyli w 62,6%. Wydatki zaplanowane są w kwocie 73 804 579,63 zł, natomiast zostały wykonane dotychczas w 44,4%, w kwocie 32 734 476,33 zł. Rozchody wykonano w 66,7%, w kwocie 1 464 400 zł; plan po zmianach to 2 196 400 zł.

 

 

W dalszej części jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie:

a) uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. z o.o. z siedzibą w Gogolinie w latach 2018 – 2022. Plan określa wyzwania, przed jakimi stoi samorząd Gminy Gogolin w latach 2018 – 2022. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych będzie rozbudowa i przebudowa mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Chorula. Szacowany koszt tego zadania to 18 mln zł.

b) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawek tej opłaty. Jeżeli odpady będą zbierane i odbierane w sposób selektywny, mieszkańcy zapłacą kolejno:

  • 12,50 zł miesięcznie od gospodarstwa1 – osobowego;
  • 25,00 zł miesięcznie od gospodarstwa2 – osobowego;
  • 36,00 zł miesięcznie od gospodarstwa3 – osobowego;
  • 47,00 zł miesięcznie od gospodarstwa4 – osobowego;
  • 55,00 zł miesięcznie od gospodarstwa5 – osobowego;
  • 60,00 zł miesięcznie od gospodarstwa6 – osobowego;
  • 65,00 zł miesięcznie od gospodarstwa7 – osobowego.

W przypadku, gdyby odpady komunalne nie są selektywnie zbierane i odbierane, miesięczna stawka za każdą osobę w gospodarstwie domowym wynosi 25 zł, jednak nie więcej niż 150 zł miesięcznie od całego gospodarstwa domowego.

c) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Mickiewicza w Zakrzowie. Na zakupionej działce zostanie zaprojektowane urządzenie ciśnieniowe kanalizacji sanitarnej.

d) emisji obligacji komunalnych. Uchwała stanowi podstawę prawna rozpoczęcia procedury uruchamiania emisji obligacji komunalnych. Obligacje komunalne to papiery wartościowe emitowane przez jednostkę samorządu terytorialnego, w swej istocie spełniają funkcję kredytu, jednak są dla Gminy bardziej korzystne, niż tradycyjny, „komercyjny” kredyt bankowy.

e) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

7 000 zł – zakup pieca czteropalnikowego z piekarnikiem do Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie – Oddział w Górażdżach.

f) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W planie rozchodów dokonano zmniejszenia spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 100 000 zł, ze względu na to, iż nie zaciągnięto w bieżącym roku planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ponadto, dodano przedsięwzięcie pn. „Dostęp do usług sieci telefonii komórkowej” na łączną kwotę 18 000 zł, do realizacji w latach 2017 – 2019.