Nowe stawki czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

Informacja dotycząca stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gogolin, które obowiązywać będą od 1 stycznia 2018 r.

Zgodnie z §6 ust. 1 uchwały  Nr IV/19/2014 Rady  Miejskiej w Gogolinie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Gogolin na lata 2015-2019: działania podejmowane w zakresie polityki czynszowej będą zmierzać do utrzymania zasobu mieszkaniowego Gminy na zadowalającym poziomie technicznym i estetycznym oraz dostosowania stawek czynszowych do możliwości finansowych lokatorów i osób ubiegających się o mieszkanie.

W § 6 ust. 2 tejże  uchwały zapisano, że stawki czynszu dla zasobu mieszkaniowego Gminy za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, ustala Burmistrz Gogolina w drodze zarządzenia na podstawie postanowień niniejszego programu oraz obwieszczenia Wojewody Opolskiego w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego dla województwa opolskiego, miasta Opola i powiatów województwa opolskiego, nie częściej niż jeden raz w roku.

Ostatnia podwyżka stawki bazowej czynszu za lokale mieszkalne dokonana była w 2016 r. i wynosiła 3,22 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokali.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. stawka bazowa czynszu  wyniesie 3,39 zł/ m2 powierzchni użytkowej lokali (z uwagi na wzrost wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego obwieszczonego przez Wojewodę Opolskiego wynoszącego 3014,00 zł).

Poniżej wyliczenie stawki:

3% z 3014,00 zł = 90,42 zł/rok  /12miesiecy = 7,54 zł/mies. *0,45 współ. = 3,39zł /mies.

Stawka czynszu za lokal socjalny wynosić będzie 30 % stawki bazowej i wyniesie 1,02 zł za 1 m2  powierzchni użytkowej.

Wypowiedzenie dotychczasowych stawek czynszu nastąpi na koniec m-ca września 2017 r. Nowe stawki czynszu będą obowiązywać przez okres 12 miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia  2018 r.