Wyprawka szkolna 2017

Wyprawka szkolna 2017 – dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

W ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”, pomoc przysługuje uczniom niepełnosprawnym, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe:

  1. słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
  7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III dotychczasowej zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klas I branżowych szkół I stopnia, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub do klas IV - VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, klas IV - VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas VII – IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych lub szkół ponadgimnazjalnych dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. W szczególności są to książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli w procesie kształcenia tych uczniów.

Ze względu na zapewnienie przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania bezpłatnych podręczników, uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczający w roku szkolnym 2017/2018 do klas II-III szkół podstawowych mogą wyjątkowo skorzystać z pomocy w ramach „Wyprawki szkolnej” w sytuacji, gdy nie będą korzystać z bezpłatnego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Wysokość pomocy na dofinansowanie podręczników waha się od 175 do 445 zł, w zależności od typu szkoły, rodzaju niepełnosprawności.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka Szkolna” mogą być składane do 8 września 2017 r., w szkołach, do których będą uczęszczać uczniowie w roku szkolnym 2017/2018. Wzór wniosku do pobrania w sekretariatach szkół.

Dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów należy przedłożyć potwierdzenie podmiotu dokonującego zakupu. Dowody zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych nie muszą być przedłożone z chwilą składania wniosku w szkole, jednakże muszą być dostarczone w terminie umożliwiającym określenie wysokość kwoty pomocy przeznaczonej do wypłaty.

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy oraz wskazanie grup uczniów, którym przysługuje pomoc zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 1457) - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2017/1457/1