XXXVII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 24 sierpnia, uczestniczyli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtys Choruli, przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2017 r.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gogolinie przedstawił przewodniczący Krystian Kubilas. W pierwszym półroczu komisja odbyła 12 posiedzeń; ponadto przeprowadzono kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie, w zakresie analizy efektywności gospodarowania środkami uzyskanymi na działalności placówki, kontroli realizacji planu finansowego oraz analizy dochodów. W wyniku przeprowadzonej kontroli komisja stwierdziła, że dokumentacja w zakresie gospodarki finansowej jest prowadzona zgodnie z obowiązującym statutem i przepisami prawa.

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

► ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin. W związku z ustawą o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, należy ogłosić w formie obwieszczenia tekst jednolity uchwały z dnia 29 września 2016 r. Rady Miejskiej w Gogolinie, uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą z dnia 29 grudnia w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin.

► dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Na mocy uchwały zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

  • • 40 000 zł – darowizna Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie”;
  • • 3 000 zł – darowizna Fundacji Górażdże „Aktywni w Regionie” na utworzenie punktu internetowego;

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

  • • 2 050 zł – dotacja celowa dla OSP Gogolin na dofinansowanie zakupu przenośnego zestawu oświetleniowego na statywie. Jednostka OSP Gogolin otrzymała dotację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 3 038 zł na zakup inwestycyjny;
  • • 31 000 zł – rozbudowa monitoringu miejskiego w Gogolinie. Monitoring miejski zasięgiem obejmie teren Owocowego Ogrodu Miejskiego w Gogolinie i zostanie podłączony pod obecny system monitoringu, który nadzoruje Straż Miejska w Gogolinie;
  • • 20 000 zł – termomodernizacja budynku PSP w Malni (dokumentacja audytu energetycznego);
  • • 10 000 zł – termomodernizacja budynku OPS w Gogolinie (dokumentacja audytu energetycznego);
  • • 34 400 zł – realizacja zadania „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin – Nie tylko dzieciaki kochają rośliny i zwierzaki”.

► zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W projekcie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonano zmian zgodnie ze zmianami planu w trakcie roku oraz projektem uchwały z dnia 16 sierpnia w sprawie dokonania zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok; dodano również przedsięwzięcie pn. „Promocja bioróżnorodności Gminy Gogolin – Nie tylko zwierzaki kochają rośliny i zwierzaki” na łączną kwotę 190 000 zł. Termin realizacji zadania to lata 2017 – 2018.

► zmiany nazwy ulicy w miejscowości Gogolin. W związku z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, konieczna była zmiana nazwy ulicy Mariana Buczka w Gogolinie. Ulica będzie nosiła imię Johanna Krolla. Więcej informacji na ten temat w artykule „Zmiana nazwy ulicy”.