Zmiana nazwy ulicy w Gogolinie

Imię Johanna Krolla nosić będzie dotychczasowa ulica Buczka w Gogolinie. Rada Miejska w Gogolinie przychyliła się do wniosku Burmistrza Joachima Wojtali i na zwołanej w dniu 24 sierpnia XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie dokonała zmiany w nazwie tej ulicy.

Procedura ta ma to ścisły związek z zapisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Do obowiązku weryfikacji nazw na terenie miejscowości wzywał samorządy wszystkich gmin Wojewoda Opolski.

Również w ocenie Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu nazwa ul. Mariana Buczka powyższa powinna zostać zmieniona jako wypełniająca normę art. 1 cytowanej ustawy. Według IPN Marian Buczek (1896–1939) to działacz stalinowskiej konspiracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 20. i 30. XX wieku. W okresie Polski Ludowej był symbolem eksponowanym przez władze. Jego imię nadano ulicom w wielu miastach, szkołom i zakładom pracy.

***

Johann Kroll urodził się w 1918r. w Rozkochowie, niedaleko Głogówka. W 1948 roku ożenił się i osiadł na ponad 30 hektarowym gospodarstwie rolnym w Obrowcu. W 1975 roku założył Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną w Obrowcu, która przez wiele lat była uważana nie tylko za wzorcową w województwie, ale też za jedną z najlepszych w kraju. Johann Kroll był założycielem i pierwszym Przewodniczącym Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. Był osobą bardzo związaną z lokalną społecznością. Starał się artykułować i realizować jej wolę i potrzeby. Nie bał się podejmować trudnych decyzji. Johann Kroll był działaczem mniejszości niemieckiej, ale działał na rzecz integracji różnych środowisk na terenie wielokulturowego Śląska Opolskiego. Był człowiekiem prostym, ale miał dar zjednywania ludzi. Potrafił namawiać ludzi do współpracy na rzecz swojego małego środowiska. Mimo, iż do założycieli TSKN-u należała większa grupa osób, to w powszechnej świadomości mieszkańców Śląska Opolskiego właśnie Johann Kroll funkcjonuje jako założyciel mniejszości niemieckiej i jako jej odwieczny symbol. Za zasługi na polu zawodowym, kulturalnym i społecznym Johann Kroll otrzymał liczne odznaczenia, w tym Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyż Zasługi ze Wstęgą - jedno z najważniejszych odznaczeń państwowych Niemiec.

Nazwanie ulicy imieniem Johanna Krolla, to kolejny dowód uhonorowania i upamiętnienia w Gogolinie tej ważnej dla lokalnej społeczności osoby. W roku 2003 Rada Miejska w Gogolinie, na wniosek Burmistrza Joachima Wojtali, przyznała mu pośmiertnie tytuł „Zasłużonego dla Miasta Gogolina”. Z kolei 23 maja 2010 roku, z inicjatywy Zarządu TSKN na Śląsku Opolskim, w ramach obchodów 20. rocznicy powstania Towarzystwa, na budynku Urzędu Miejskiego została odsłonięta pamiątkowa tablica, upamiętniająca tę zasłużoną dla Opolszczyzny postać.