Z sesji Rady Miejskiej

W trakcie XX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 20.06.2012 radni przyjęli informacje przedstawione przez kierowników jednostek organizacyjnych, podjęli także jednogłośnie szereg uchwał, głównie z zakresu spraw budżetowych.

Burmistrz poinformował o spotkaniu z członkami Zarządu Powiatu Krapkowickiego w sprawie stanu dróg powiatowych.

Doszło do skutku robocze spotkanie z Zarządem Powiatu Krapkowickiego, o które wnioskował Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w imieniu Rady Miejskiej. Spotkanie było poświęcone wypracowaniu hierarchii zadań związanych z remontem i utrzymaniem dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Gogolin. W spotkaniu uczestniczył m. in. Starosta Krapkowicki i Burmistrz Gogolina. Podczas spotkania poruszono najpilniejsze zagadnienia związane z zapewnieniem mieszkańcom gminy bezpieczeństwa na drogach powiatowych, w tym naprawy drogi Gogolin – Kamień Śl. Szeroko omówiono problemy techniczne związane z remontem drogi. Ustalono, że jeden z odcinków ( w celu uzyskania wsparcia finansowego) zostanie zgłoszony do Narodowego Programu Budowy Dróg. Burmistrz złożył przy tym deklarację, iż gmina Gogolin przekaże dotację w wysokości 100 000 zł na remont odcinka tej drogi. W trakcie spotkania omówiono również sprawę „wyrównania” studzienek w Górażdżach. Zarząd zapewnił o woli wykonania tego zadania i wygospodarowania na ten cel środków budżetowych. Jest również zapewnienie Zarządu, że w miarę możliwości finansowych powiatu, na bieżąco będą naprawiane najbardziej zniszczone odcinki. Burmistrz Wojtala podkreślił znaczenie infrastruktury drogowej dla potencjalnych inwestorów, zaznaczył też, że władze powiatu „dostrzegają problemy związane z drogami”.

Informacja burmistrza o działalności międzysesyjnej.

Burmistrz uczestniczył m. in. w posiedzeniu Zarządu Miejsko – Gminnego Zw. OSP RP w Gogolinie, roboczym spotkaniu członków porozumienia komunalnego w sprawie realizacji koniecznych prac na składowisku odpadów w Gogolinie oraz określenia udziału poszczególnych samorządów w kosztach prowadzenia składowiska, organizacji wyborów sołtysa wsi Kamionek i zebraniu sołeckim w Obrowcu, uczestniczył w konferencji dotyczącej cyfryzacji TVP Opole i współpracy z oddziałem regionalnym, w Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – wyborczym Stowarzyszenia Kraina św. Anny, w posiedzeniu Zarządu Śląskiego Stowarzyszenia Samorządowego, podpisał umowę z Zarządem Województwa w sprawie organizacji Dożynek Wojewódzkich 2012 na podstawie której Gmina Gogolin otrzymała ponad 100 000 zł z budżetu województwa. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu partnerskim w Jablunkovie z udziałem delegacji Koła Łowieckiego Ostoja, w szkoleniu z zakresu Partnerstwa Publiczno – Prywatnego i współfinansowania zadań publicznych, poinformował o dotacjach przyznanych przez Fundację „Aktywni razem” i środkach przyznanych na realizację polsko – czeskich projektów w ramach Euroregionu Pradziad. Uczestniczył w komisjach konkursowych na dyrektorów szkół a także w roboczym spotkaniu z pracownikami LO i PG i przedstawicielami związków zawodowych. Nawiązując do ww. spotkania burmistrz udzielił informacji dotyczących kondycji gminnych szkół, w szczególności informacji dotyczących przyszłego funkcjonowania Zespołu Szkół. Sprostował także błędne informacje dotyczące m. in. finansowania oświaty potwierdzając jednocześnie, iż nie zostały zmniejszone dotacje budżetowe na cele oświatowe.

Przedstawił również wskaźniki demograficzne warunkujące działania władz samorządowych. „Od 2009 znacznie zmniejszyła się ilość oddziałów w PG i LO. Wielkość kadry trzeba dostosować do (ubywającej) ilości uczniów i zracjonalizować wydatki. Zgłoszenia uczniów do I klasy LO pozwalają przypuszczać, iż zostanie utworzony 1 oddział na rok szk. 2012/2013. Obecnie na urlopach dla poratowania zdrowia przebywa 8 nauczycieli – co daje kwotę świadczeń w wysokości 323,500 zł. Nie stać nas też na to, aby jedną godzinę opłacać trzykrotnie (dot. lekcji wf)”. Zapewnił również, że połączenie PG i LO i wspólna siatka godzin (w ramach Zespołu Szkół) daje uczniowi możliwość płynnego kontynuowania nauki. Przedstawił także wysokość subwencji oświatowej i dotacji budżetowej na cele oświatowe.

 

 

Wysokość subwencji

Środki z budżetu gminy

Publiczne Gimnazjum

2 153 237 zł

1 306 657 zł

Liceum Ogólnokształcące

600 202, zł

288 261 zł

 

W ostatnim pięcioleciu na jednego ucznia dodatkowo (poza subwencją oświatową) wydatkowano średnio 4, 5 tys. zł (bez remontów, inwestycji), na przedszkolaka nieomal 10 tys. zł. Burmistrz podkreślił, że Rada Miejska zawsze wspiera oświatę, istnieje przy tym jednak konieczność stworzenia szerszego partnerstwa w sprawach dotyczących oświaty. Poinformował także o wynikach konkursu na dyrektora PG i PSP w Malni.

Zastępca Burmistrza Gogolina i Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie PAIiIZ w Warszawie w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego i infrastruktury w Gminie Gogolin oraz w spotkaniu zorganizowanym przez KSSE Sp. z o.o. dla gmin, na terenie których KSSE prowadzi działalność. Zastępca Burmistrza Gogolina uczestniczył również w spotkaniu roboczym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie wpisania pieców szybowych do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.

 • Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury (świetlice młodzieżowe) oraz Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej UM (świetlice środowiskowe) przedstawiły Informacja z działań zmierzających do zabezpieczenia czasu wolnego dla dzieci w czasie wakacji letnich.
 • Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła dane dotyczące bezrobocia na terenie gminy i prowadzenia robót interwencyjnych na terenie gminy. Według stanu na dzień 31.12.2011 r. liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu w stosunku do roku ubiegłego o 78 osób.
 • Dyrektor Zespołu Rekreacyjno – Sportowego w Gogolinie przedstawił informacje dotyczące działalności ZRS w 2011 r. Przedstawił radnym sprawozdanie pisemne oraz prezentację zadań zrealizowanych w 2011r. W minionym roku przeprowadzono m. in. remont dużej niecki basenu odkrytego w Gogolinie, kapitalny remont kuchni w pawilonie MKS w Gogolinie, przygotowano teren plaży trawiastej, zniwelowano teren pod boisko treningowe, wykonano brukowany plac na duży namiot biesiadny, wykonano naprawę sceny amfiteatru w Gogolinie, w Choruli posadowiono kontener stanowiący zaplecze, zakupiono nowy filtr basenowy dla pływali odkrytej oraz przygotowano nawierzchnię boisk sportowych w Kamieniu Śl., zrealizowano również wiele mniejszych inwestycji. Na bieżąco wykonuje się prace związane z właściwym utrzymaniem murawy boisk i utrzymaniem zieleni. Dyrektor przedstawił również zakres prac wykonanych w 2012 r., zasygnalizował także konieczność przeprowadzenia w najbliższym czasie dużych remontów w obiektach zarządzanych przez ZRS, podziękował przy tym pracownikom i wszystkim wspierającym działalność ZRS.

Radni podjęli następujące uchwały:

 • Uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem wszystkich komisji Rady Miejskiej, radni ww. uchwałę podjęli jednogłośnie (14 głosów „za”). Wszystkie przedstawione opinie były pozytywne.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej RM, opinią RIO radni jednogłośnie (14 głosów „za”) przyjęli uchwałę. Komisje oraz RIO pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy, sprawozdanie finansowe oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy.
 • Uchwałę w sprawie wyrażenia woli udziału gminy w procesie przygotowania płaszczyzny współpracy w ramach tworzonej aglomeracji. W związku z podejmowanymi działaniami mającymi na celu podniesienia na rynku krajowym i międzynarodowym konkurencyjności grupy gmin stanowiących centrum Opolszczyzny, radni wyrazili zgodę na przystąpienie do porozumienia grupy samorządów w ramach Aglomeracji Opolskiej w celu wspólnego działania w wybranych dziedzinach. Aglomeracja Opolska stanowi platformę współpracy, dysponuje jednocześnie dużym potencjałem, co może przyczynić się do generowania i wzmacniania pozytywnych procesów w całym regionie. Współpraca w ramach Aglomeracji opiera się na zasadzie partnerstwa a decyzje o współfinansowaniu podejmowanych projektów będą stanowić suwerenną decyzję samorządów tworzących Aglomeracje. W ramach Aglomeracji Opolskiej, w celu realizacji wspólnych projektów, będą podejmowane starania o wsparcie z środków UE. Aglomeracja docelowo powinna objąć ok. 300 tys. mieszkańców Opolszczyzny i stanowić silny „organizm”, konkurencyjny w procesie pozyskiwania środków unijnych.
 • Uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XLII/304/2005 Rady Miejskiej w Gogolinie w sprawie porozumienia komunalnego. W związku z przekształceniem ZGKiM i powstaniem spółki Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe przyjęto tekst jednolity Porozumienia Komunalnego dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na składowisku odpadów w Gogolinie.
 • Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. W związku z wejściem w życie m. in. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zachodzi konieczność dostosowania zapisów w statucie jednostki do aktualnych uregulowań prawnych.
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia realizacji przez OPS w Gogolinie projektu systemowego „Drogowskaz”. Wojewódzki urząd Pracy w Opolu zatwierdził wniosek OPS w sprawie kontynuacji realizacji projektu „Drogowskaz”, kwota dofinansowania na dalsza realizację zadania wynosi 122 415,52 zł.
 • Uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych przy boisku Orlik przy ul. Sportowej w Gogolinie.
 • Uchwałę w sprawie regulaminu korzystania z plenerowych urządzeń siłowych na terenie placu spotkań wiejskich w Górażdżach.
 • Uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze stadionu sportowego w Gogolinie. Ustanowienie regulaminów korzystania z ogólnodostępnych urządzeń siłowych oraz stadionu sportowego w Gogolinie przyczyni się do zapewnienia porządku w miejscu usytuowania ww. obiektów oraz zapewni większe bezpieczeństwo użytkownikom.
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za 2011 r. Zgodnie z Ustawą o działalności leczniczej, dyrektor GOZ jest zobowiązany do przekazania do zatwierdzenia Radzie Miejskiej rocznego sprawozdania finansowego. Radni podjęli uchwałę jednogłośnie.
 • Uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki. Przyspieszono termin spłat pożyczki na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gogolinie , zadanie VI Kolejowa” i zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Odrowążu”. Pożyczka będzie spłacana już od 01.12.2013 r., co jest zgodne z wymaganiami WFOŚ i GW.
 • Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Uchwała umożliwia zaciągnięcie kredytu przeznaczonego na realizację zadania inwestycyjnego gminy w 2012r.
 • Uchwałę w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r. Zwiększa się budżet po stronie przychodów o kwotę 922 725 zł.

- 50 000 zł – przeznacza się na zadanie „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Gogolin – Chorula w Gogolinie”,

- 50 000 zł – zagospodarowanie terenu na miejsce spotkań wiejskich w Obrowcu,

- 492 000 zł – wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego w celu wykonania zadania budowa sieci wodno - kanalizacyjnej,

- 35 000 zł – dotacja dla GOZ na realizację programu profilaktycznego” Przeciwdziałanie wadom postawy dzieci młodzieży”,

- 27 000 zł - na bieżące utrzymanie i konserwację obiektów sportowych w ZRS w Gogolinie,

- 36 340 zł – na realizację projektu „Strażacy bez granic”,

- 31 989 zł na realizację projektu „Ekomuzeum – nasze wspólne dzieło”. Zwrot środków (w wysokości 95%) na realizację ww. projektów nastąpi po zakończeniu realizacji projektów i ich rozliczeniu.

 • Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Zmiana wynika ze zmian w budżecie.
 • Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Krapkowickiemu jako dotacje celową z budżetu gminy w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w Gogolinie, przy drodze powiatowej Gogolin – Chorula.

Burmistrz podziękował za konstruktywną współpracę przy realizacji budżetu i zaprosił do dalszej współpracy „oby rok budżetowy 2012 nie był gorszy od poprzedniego…”.

Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował Burmistrzowi Gogolina oraz Skarbnikowi Gminy za wykonanie budżetu.