Absolutorium dla Burmistrza Gogolina

XX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie w głównej mierze została poświęcona sprawom budżetowym. Radni jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi Joachimowi Wojtali. Radni byli również jednomyślni głosując nad pozostałymi uchwałami.

W sesji uczestniczyło 14 radnych, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, skarbnik, radca prawny, Przewodniczący i radny Rady Powiatu Krapkowickiego, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele lokalnych mediów.

Radni podjęli 15 uchwał, w tym uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2011 r. i uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gogolina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. Po zapoznaniu się z sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu gminy, sprawozdaniem finansowym, informacją o stanie mienia komunalnego gminy, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem wszystkich komisji Rady Miejskiej, radni ww. uchwałę podjęli jednogłośnie (14 głosów „za”). Wszystkie przedstawione wcześniej opinie były pozytywne.

slajd_00.jpeg

slajd_01.jpeg

slajd_02.jpeg

slajd_03.jpeg

slajd_04.jpeg

slajd_05.jpeg

slajd_06.jpeg