Zmiany w procedurze usuwania drzew

W nowelizacji ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2016, poz. 2134) wprowadzono dla osób fizycznych obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają 80cm (topole, wierzby, klon jesionolistny i srebrzysty), 65cm (kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa, platan klonolistny) oraz 50cm (pozostałe gatunki drzew). Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów. Zamiar usunięcia drzewa, trzeba będzie zgłosić gminie, inaczej zapłacimy karę.

Obowiązuje dalej zwolnienie od uzyskania zgody na wycinkę w przypadku drzew i krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytku rolniczego.

Urząd Gminy przyjmujący zgłoszenie zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia, podczas których winien ustalić gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne dokonanie zgłoszenia).

W przypadku uznania zasadności organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie powyższej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

DOCXZgłoszenie zamiaru wycinki drzew.docx