XXXIV Sesja Rady Miejskiej

W XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 23 maja, uczestniczyli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, dyrektor  Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przewodnicząca zarządu dzielnicy Gogolin – Strzebniów, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej

Burmistrz przedstawił obszerną informację dotyczącą rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018. Obecnie Gmina Gogolin dysponuje wolnymi miejscami w oddziałach przedszkolnych w Górażdżach i Zakrzowie; możliwe jest też uruchomienie dodatkowych oddziałów w tych miejscowościach. Wolnych jest także 17 miejsc w Kamieniu Śląskim. Każdemu dziecku, którego rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola, takie miejsce zostanie zapewnione. Burmistrz poinformował również radnych o kosztach pobytu jednego dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym. W 2016 r. po odliczeniu dotacji przedszkolnej i wpłat rodziców wyniósł on 9 041,28 zł w skali roku. Opieką przedszkolną objętych zostało 331 dzieci, co oznacza, że gmina na funkcjonowanie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przekazała z budżetu kwotę 2 992 663,68 zł. Dodatkowo z budżetu gminy przekazano dotację w wysokości 286 512,11 na funkcjonowanie Niepublicznego Przedszkola „W Ogrodzie” w Kamionku, do którego uczęszczało śródrocznie 28 dzieci.    

Burmistrz poinformował ponadto:

  • o awansach zawodowych strażaków z terenu Gminy Gogolin: młodszego brygadiera Lucjana Lubaszki oraz aspiranta Pawła Schreibera, a także o sukcesach: Dariusza Grudnia – wyróżnionego przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Michała Rygoł z OSP Odrowąż, który został najlepszym Strażakiem Ochotnikiem w powiecie krapkowickim, w tegorocznym plebiscycie Nowej Trybuny Opolskiej;
  • o rozstrzygnięciu przetargu na remont ul. Strzebniów. Koszt tej inwestycji to 316 216 zł;
  • o dofinansowaniu projektu Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie pn. „Ruch, zdrowa dieta, edukacja i opieka krokiem do szczęśliwej i pogodnej jesieni życia”, złożonego w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Całkowita wartość projektu to ponad 734 000 zł, a dofinansowanie wyniesie ponad 693 000 zł.

Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami w roku 2016

Na dotacje, wspierające działalność organizacji pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury fizycznej, a także kultury, w zeszłorocznym budżecie Gminy Gogolin zaplanowano kwotę 635 000 zł. Plan ten wykonano w kwocie 628 352,99 zł.

Opieka zdrowotna

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż serce innym” otrzymało dotację w wysokości 10 000 zł na pomoc społeczną 29 potrzebującym rodzinom. Ponadto zorganizowano warsztaty dla 60 niepełnosprawnych osób oraz imprezę integracyjną dla 51 osób z niepełnosprawnością. Stacja Opieki Caritas otrzymała dotację w kwocie 79 000 zł. Ze świadczeń skorzystało 394 pacjentów; odbyły się 1 187 wizyty domowe i 6 503 zabiegów. Stowarzyszenie Opolskich Pielęgniarek Środowiskowych otrzymało dotację w kwocie 6 000 zł na wykonanie zadania publicznego „Ochrona zdrowia 2016”. Rezultatem realizacji zadania było objęcie kompleksową i całościową opieką pielęgniarską 10 obłożnie chorych pacjentów, u których wykonano 226 wizyt i 475 czynności pielęgniarskich.

Sport i kultura

W ubiegłym roku (2016) uchwalone środki na zadania z zakresu kultury fizycznej to kwota 450 000 zł, z czego 20 000 zł zarezerwowano na tzw. „małe granty”. Dotację wykonano w kwocie: 444 433,40 zł. Na działania związane z kulturą wydatkowano natomiast 88 890 zł. Dotację otrzymały: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Kamionek (6 000 zł), Stowarzyszenie Wykuwamy Przyszłość w Choruli (6 500 zł), Stowarzyszenie Ziemia Malińska (6 500 zł), Stowarzyszenie Nasz Karłubiec (6 500 zł), Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego (6 5000 zł), Stowarzyszenie Razem dla Obrowca (6 500 zł), Stowarzyszenie Kraina Białej Damy (13 000 zł), Stowarzyszenie Piękny Skrawek Gogolina – Strzebniów (6 400 zł), Stowarzyszenie Wsi Odrowąż (6 500 zł), OSP Górażdże (6 500 zł) oraz Towarzystwo Społeczno – Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim (18 000 zł).

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie za rok 2016

W 2016 r. pomocą objęto 810 osób z 380 rodzin. Dział Pomocy Socjalnej zrealizował świadczenia pomocy, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz opłaty składek ZUS na ogólną kwotę 2 001 728,35 zł. Z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystały 62 rodziny, tj. 68 osób. Koszt poniesiony na realizację usług wyniósł 227 938,37 zł. Od 2015 r. OPS realizuje pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, która dostosowana jest do szczególnych potrzeb, wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Z tej formy pomocy skorzystało w 2016 r. 1 dziecko. W 2016 r. w domach pomocy społecznej przebywało 53 mieszkańców z terenu gminy Gogolin. Za pobyty w tych domach, Gmina Gogolin poniosła koszt w wysokości 1 183 098,90 zł, w tym 490 568,92 zł za pobyt mieszkańców w DSS „Św. Barbara” w Kamionku. W 2016 r. wprowadzono nowe świadczenie rodzinne – świadczenie rodzicielskie. W 2016 r. wypłacono w OPS w Gogolinie świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów w łącznej wysokości 2 006 709,00 zł.

Sprawozdanie z działalności Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku

Dyrektor Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku Barbara Dołowicz przedstawiła sprawozdanie z działalności Domu. Na dzień 31.12.2016 r. w Domu zamieszkiwało 47 mieszkańców. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca wynosił 2 835 zł. Odpłatność za pobyt w domu mieszkańcy ponosili w wysokości 70% świadczenia emerytalno – rentowego, pozostałą różnicę pokrywa gmina, którą kieruje poprzez OPS.

Sprawozdanie z funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie

Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki w 2016 roku. Jak co roku, gogoliński ośrodek zdrowia zorganizował liczne badania i akcje profilaktyczne dla mieszkańców gminy. Przeprowadzono m.in. badania cytologiczne (650 pacjentek), zajęcia korekcyjne wad postawy u dzieci i młodzieży (176 osób), 140 badań z okazji Dnia Kobiet, badania mammograficzne (142 kobiety) i w zakresie wczesnego wykrywania raka prostaty (18 mężczyzn). Wpływy z NFZ bez nadwykonań to 796 000 zł, a dotacje na realizację programów – 122 000 zł.

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

a) sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce. Na mocy uchwały Rada Miejska w Gogolinie wyraża zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce, w szczególności rozwiązań o charakterze ustrojowym. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie za rok 2016. Realizacja planu finansowego w 2016 roku przebiegła bezproblemowo, nastąpił też przyrost wpływów za część nadwykonań, co przełożyło się na uzyskanie wyniku dodatniego netto. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula. Zmiana planu obejmuje dwa tereny: teren w granicach istniejącego zakładu Górażdże Cement SA. oraz niewielki teren przy ul. Kościelnej, stanowiący własność prywatną. W pierwszym przypadku zmiana polega na wydzieleniu z terenu obiektów produkcyjnych i składowych, na których dopuszcza się dodatkowo wytwarzanie paliw zastępczych z odpadów, ale wyłącznie jako działalność towarzyszącą produkcji cementu. Celem tej zmiany jest dostosowanie przeznaczenia terenu do profilu działalności Górażdże Cement SA. i umożliwienie kontynuacji prowadzonej działalności. W drugim przypadku zmiana polega na niewielkiej korekcie linii rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu. Uchwała została podjęta 8 głosami „za”, 6 głosami „wstrzymującymi”.

d) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. Konieczność podjęcia nowego Regulaminu wynika z potrzeby jego dostosowania do nowych przepisów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz do nowego wojewódzkiego planu gospodarki odpadami na lata 2016 – 2020 uchwalonego przez Sejmik Województwa. Projekt dokumentu został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach oraz poddany konsultacjom społecznym. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

e) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ze względu na nowe przepisy dotyczące selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w projekcie uchwały przewidziano dodatkowy wymóg segregacji przez mieszkańców odpadów papieru w workach koloru niebieskiego w zabudowie jednorodzinnej oraz w osobnych pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej. Ponadto, mieszkańcy budynków wielorodzinnych zobowiązani będą do segregacji odpadów biodegradowalnych w osobnych pojemnikach. Pozostałe zasady segregacji odpadów nie zmienią się. Nowe zasady segregacji odpadów zaczną obowiązywać mieszkańców od początku przyszłego roku. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działki: 76/28, 76/14 z k.m. 2 obręb Chorula), o łącznej powierzchni 3,8168 ha, na terenach obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

g) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 677/64 k.m. 3 obręb Kamień Śląski), o powierzchni 1,0067 ha, na terenach zabudowy mieszkaniowo – usługowej. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

h) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka 244 k.m. 3 obręb Gogolin 1), położonej przy ul. Powstańców w Gogolinie, w celu urządzenia drogi publicznej. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

i) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów:

  • w kwocie 30 000 zł – dotacja celowa Powiatu Krapkowickiego na organizację obchodów jubileuszu 50 – lecia praw miejskich.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków:

  • w kwocie 300 000 zł – wniesienie wkładu finansowego do spółki prawa handlowego na podwyższenie kapitału zakładowego KPW w Gogolinie;
  • w kwocie 8 950 zł – na zakup urządzeń ogrodowych do Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie (zrezygnowano z zakupu markizy ogrodowej);
  • w kwocie 15 000 zł – na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych przez Zespół Rekreacyjno – Sportowy w Gogolinie (przeniesienie wydatku z Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie);
  • w kwocie 47 000 zł – zakup wraz z montażem systemu nawodnienia boiska treningowego na stadionie w Gogolinie (32 000 zł – zrezygnowano z zakupu i montażu monitoringu i systemu alarmowego krytej pływalni, 15 000 zł – różnicę dodano z kwoty, która pozostała z przetargu).

Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

j) udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski pn. „Modernizacja obiektu dydaktycznego Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Oleskiej 48 w Opolu”, w kwocie 50 000 zł. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.

k) wyrażenia opinii dotyczącej realizacji zadania dotyczącego budowy budynku socjalnego w Gogolinie przez KPW Gogolin Sp. z o.o. w Gogolinie. Całkowita wartość zadania wyniesie maksymalnie około 5 876 330,66 zł netto. Wkład własny stanowi 70% ogólnej wartości zadania inwestycyjnego. Uchwała stanowi element dokumentacji kredytowej, w ramach złożonego przez Spółkę wniosku o udzielenie kredytu do Banku Gospodarstwa Krajowego. Uchwała została podjęta jednomyślnie 14 głosami „za”.