Rozmawiali o Pięknej Wsi Opolskiej 2017

Na zaproszenie Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, 4 maja w Urzędzie Miejskim w Gogolinie odbyło się spotkanie z przedstawicielami wsi Kamień Śląski, dotyczące jubileuszowego konkursu „Piękna Wieś Opolska 2017”

Uczestniczyli w nim: z ramienia samorządu Gminy Gogolin – burmistrz Joachim Wojtala, Gminny Koordynator Programu Odnowa Wsi Krzysztof Reinert, inspektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji UM w Gogolinie Patrycja Bugno, a ze strony sołectwa Kamień Śląski: rada sołecka z sołtys Bronisławą Slezioną na czele, Marcin Madziała – prezes Stowarzyszenia Sportowo – Rekreacyjnego „Kamyki”, Krystyna Broj – przewodnicząca Koła DFK w Kamieniu Śląskim, Tomasz Sochański – dyrektor PSP w Kamieniu Ślaskim, radni Norbert Broj i Zbigniew Kawa oraz ksiądz proboszcz Arnold Nowak.

Głównym omawianym podczas spotkania tematem było wyłonienie reprezentanta Gminy Gogolin, który weźmie udział w jubileuszowym konkursie „Piękna Wieś Opolska 2017”, ogłoszonym przez Marszałka Województwa Opolskiego z okazji 20 – lecia Odnowy Wsi Opolskiej. Burmistrz J. Wojtala zaproponował, by to właśnie wieś Kamień Śląski ubiegała się o miano najpiękniejszej. Obecnie jest to jedno z najciekawszych i najbardziej zadbanych sołectw w gminie Gogolin, ponadto Kamień Śląski jest pretendentem do Polskiej Sieci Najciekawszych Wsi, co świadczy o jego potencjale i atrakcyjności. Zgłoszenie do konkursu przez Burmistrza, nie mogłoby się odbyć bez zgody liderów wsi Kamień Śląski, dlatego też propozycję poddano pod głosowanie. Wszyscy uczestnicy spotkania jednomyślnie przystali na przystąpienie do konkursu, zobowiązali się również, że w terminie do 12 maja opracują potrzebne materiały, zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie konkursu. Burmistrz zaoferował pomoc w realizacji projektu, zadeklarował również, że pracownicy merytoryczni będą służyć wiedzą i doświadczeniem w opracowaniu potrzebnej dokumentacji. Wizja lokalna, w czasie której komisja konkursowa oceni Kamień Śląski odbędzie się w lipcu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Dożynek Wojewódzkich 3 września. 

 

Kamień Śląski.jpeg