Komunikat dotyczący rekrutacji do przedszkoli

 

Szanowni Rodzice,

postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018 odbywało się zgodnie z zapisami prawa oświatowego zawartego w rozdziale 6 ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).

Zgodnie z art. 131 ust.1 cytowanej ustawy do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku przedszkoli i oddziałów przedszkolnych nie określa się obwodu dla tych placówek, gdyż obowiązkiem gminy jest zapewnić miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym każdemu uprawnionemu do tego dziecku.

Na podstawie  art. 14 ust. 4b. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60) Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych podczas rekrutacji do publicznego przedszkola przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu  dyrektor przedszkola, także dyrektor szkoły, informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Realizując powyższy obowiązek Burmistrz Gogolina wskaże każdemu nieprzyjętemu dziecku miejsce w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Czas pracy przedszkola lub oddziału przedszkolnego dostosowany będzie do potrzeb rodziców.

Zgodnie z § 3 ust.1. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r. Dz. U. z 2013 r. poz. 956 oraz z 2015 r. poz. 6 i 1247) dyrektorzy przedszkoli, szkół przekazują wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) do dnia 15 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który została przeprowadzona rekrutacja, informację zawierającą listę dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Po ww. terminie każdemu dziecku wskazane zostanie miejsce, w którym objęte zostanie wychowaniem przedszkolnym.

 

Burmistrz Gogolina

Joachim Wojtala