Protokół z zapytania ofertowego na Studium Wykonalności „Ogród Miejski — nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”

Logotypy.jpeg

Nr sprawy: DB.041.1.2016                                                              

Gogolin, 4 luty 2016 r.

PROTOKÓŁ I OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W odpowiedzi na zaproszenie Gminy Gogolin do składania ofert na zadanie wykonania Studium wykonalności dla zadania pn. „Ogród Miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”., gdzie zakres studium wykonalności miał być zgodny z dokumentacją opublikowaną w ramach ogłoszonego konkursu zamkniętego nr POIS.2.5/1/2015, w wyznaczonym terminie do dnia 02 lutego 2016 r. wpłynęły 3 oferty, które spełniły wymogi formalne.

Oferty, które spełniły wymagania formalne:

  1. JACEK KAWALA FRAM KONSULTING,

złożona w dniu: 01.02.2016 r., cena: 10 455,00 zł brutto;

  1. INVESTIS MARCIN SOSNOWSKI,

złożona w dniu: 01.02.2016 r., cena: 19 680,00 zł brutto;

  1. ARBITER S.A,

złożona w dniu: 02.02.2016 r., cena: 11 070,00 zł brutto;

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:

Jacek Kawala Fram Konsulting, z ceną wykonania usługi opracowania studium wykonalności dla inwestycji: „Ogród Miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”: 10.455,00 zł brutto.

 

Protokół Opracowała Ewa Zdyb dn. 04.02.2016r.

 

Zatwierdzam Protokół z dnia 04.02.2016r.  Burmistrz Gogolina