Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji budowlanej „Ogród Miejski — nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”

Logotypy.jpeg

Gogolin, 18.01.2016 .

Gmina Gogolin

ul. Krapkowicka 6

47-320 Gogolin

NIP 1990103052

 

Zapytanie ofertowe

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

GMINA GOGOLIN, UL. KRAPKOWICKA 6, 47-320 GOGOLIN, NIP1990103052, REGON 531413076

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamierzeniem inwestycyjnym Gminy Gogolin jest zadanie pn.: „Ogród Miejski — nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina" obejmującym budowę traktów pieszych i rowerowych, traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, oświetlenia parkowego, montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów jak również wykonania nasadzeń drzew, krzewów i krzewinek. Lokalizacja zamierzenia działka nr 285/16, 263, 287/10, 284, 286 km.3 oraz 906/1, 906/10 km.13 obręb Gogolin.

Proszę o złożenie oferty cenowej na opracowanie dokumentacji budowlanej dla w/w zadania.

Zakres dokumentacji obejmuje:

 1. opracowanie projektu budowlanego: „Ogród Miejski —nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina "- budowa traktów pieszych i rowerowych, traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, oświetlenia parkowego montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów.

w tym:

 1. projekt budowlany w branży architektonicznej,
 2. projekt budowlany w branży konstrukcyjnej,
 3. projekt budowlany w branży instalacyjnej.
 1. Opracowanie przedmiaru robot.
 2. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie dla poszczególnych branż.
 3. Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż projektowych.
 4. Dokonanie uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisani prawa budowlanego i p. poz.
 5. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 29.01.2016 do 29.02.2016 r.

 1. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątka firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę
 • posiadać nazwę zadania i wartość wykonania (cenę ofertową)

 

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:

, faksem na nr: 77/4666247, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Gogolin ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin do dnia 25.01.2016r.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Oferent może przed upływem terminu skradania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający maże żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści zwożonych ofert.

 

 1. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Radosław Delinowski pod numerem telefonu 77/4076830 oraz adresem email.


WZÓR OFERTY

W nawiązaniu do zapytania ofertowego celu wykonania dokumentacji projektowej, specyfikacji oraz kosztorysów dla inwestycji obejmującej budowę Ogrodu Miejskiego- nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina- budowa traktów pieszych i rowerowych, traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, oświetlenia parkowego, montażu ławek, koszy , karmików i poidełek dla Ptaków oraz hoteli dla owadów (działka: 285/16, 263, 287/10, 284, 286, 906/1, 906/10) w Gogolinie niniejszym przedstawiam poniżej wartość kwoty za wyżej wymienione opracowanie projektowe.