Z obrad XXXIII Sesji Rady Miejskiej

W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 27 kwietnia, uczestniczyli: 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, dyrektorzy Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie, komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie, sołtysi Zakrzowa i Choruli oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Kulturalnie w Gogolinie

Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek kultury za 2016 rok, przedstawiły dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie Iwona Cimek oraz dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie Ewa Bury. W 2016 r. udało się zrealizować szereg ciekawych imprez, warsztatów, koncertów i spotkań autorskich, adresowanych zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób starszych. W 2016 roku Gminny Ośrodek Kultury w Gogolinie zorganizował 298 wydarzeń, w tym 64 w centrum kultury, 10 imprez plenerowych oraz od 30 do 40 zajęć w każdej z ośmiu świetlic młodzieżowych. Ponadto, w Gminnym Centrum Kultury organizowano też zajęcia i warsztaty, z których tygodniowo korzystało ok. 330 osób. Gminna Biblioteka Publiczna odnotowała natomiast 24 744 odwiedzin, z czego z wypożyczalni w Gogolinie skorzystano 20 619 razy. Łącznie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gogolinie oraz jej filiach zorganizowano też 243 wydarzenia: spotkania autorskie, wystawy, warsztaty, itp. Z powodzeniem pozyskiwano także fundusze na rozwój placówki. W ubiegłym roku biblioteka zakupiła 1 178 woluminów, za łączną kwotę 30 105,08 zł, w tym z dotacji Biblioteki Narodowej zakupiono 365 książek za kwotę 10 070 zł. Placówka otrzymała również książki w darze za łączną kwotę 5 417,46 zł, natomiast w ramach zadania zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka pozyskała dotację w kwocie 10 070 zł na zakup książek, multimediów oraz czasopism. Dyskusyjny Klub Książki, finansowany przez Instytut Książki przekazał natomiast 63 książki o łącznej wartości 1 267,38 zł, dla DKK w Gogolinie oraz filii w Malni i Kamieniu Śląskim. Oba sprawozdania zostały pozytywnie ocenione przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia i przyjęte przez radnych jednogłośnie 15 głosami „za”. Pozytywnie do działalności obu jednostek odniósł się także Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala. – Udało się nam jeszcze bardziej zaktywizować i wyciągnąć z domów mieszkańców naszej gminy i zintegrować wszystkie lokalne środowiska społeczne. Nie udało by się to bez zaangażowania sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnicy, lokalnych liderów, radnych i mieszkańców – podsumował burmistrz.

Ocenili zasoby pomocy społecznej

Izabela Olczyk – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie przedstawiła Ocenę Zasobów Pomocy Społecznej. Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w latach 2014 do 2016 miała tendencję malejącą. W 2014 roku wynosiła 534 osoby, rok później 361 osób, a w 2016 r. minimalnie wzrosła do 405 osób. Podstawowymi przyczynami udzielania świadczeń finansowych i rzeczowych ze środków pomocy społecznej jest ubóstwo i bezrobocie. To ostatnie jednak sukcesywnie spada – w grudniu 2016 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach zarejestrowanych było 378 osób z terenu gminy Gogolin; rok wcześniej były to 424 osoby. Nadal odnotowuje się duże zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Z końcem 2016 roku w zasobach gminy znajdowało się 217 mieszkań komunalnych. Tym bardziej cieszy fakt, iż już wkrótce przy ul. Konopnickiej powstanie kolejny wielorodzinny budynek socjalny.

W dalszej części jednogłośnie przyjęto uchwały w sprawie:

a) nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gogolinie. Jego zmiana związana jest z planowanym utworzeniem stanowiska zastępcy komendanta Straży Miejskiej w Gogolinie, który będzie realizował zadania strażnika i jednocześnie reprezentował SM w sprawach skierowanych do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich. Ponadto, w związku z planowaną rozbudową monitoringu miejskiego, konieczne jest wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za jego funkcjonowanie i nadzór nad pracą operatorów. Obecnie w Straży Miejskiej w Gogolinie jest 1 wakat, nabór na to stanowisko zostanie ogłoszony już niebawem.

b) wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin. W związku z podjętą na styczniowej Sesji Rady Miejskiej uchwałą dotyczącą określenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych, konieczne było podjęcie niniejszej uchwały, która reguluje sposób przeprowadzenia takich konsultacji projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gogolin”. Uwagi do tego dokumentu można będzie składać od 28 kwietnia do 19 maja, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gogolinie, listownie lub mailowo. Projekt dokumentu wraz z formularzem będzie dostępny na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz stronach internetowych bip.gogolin.pl oraz gogolin.pl.

c) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie:

  • ► 5 000 złotych – darowizny przekazane przez firmy zewnętrzne na organizację V Mistrzostw Śląska Szkół Średnich o profilu wojskowym w Zespole Szkół w Gogolinie;
  • ► 550 złotych – darowizna dla Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie:

  • ► 100 000 złotych na remonty cząstkowe i bieżące dróg;
  • ► 50 000 złotych na wykonanie prac remontowych na zasobie mieszkaniowym gminy oraz realizację zaleceń wskazanych w przeglądach technicznych budynków;
  • ► 5 000 złotych w ramach dotacji dla Powiatu Krapkowickiego na zakup skokochronu – sprzętu ratowniczego amortyzującego skok w trakcie akcji ratowniczych;
  • ► 30 000 złotych na dofinansowania inwestycji służących ochronie środowiska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gogolin, którzy wyrażają duże zainteresowanie gminnymi  dotacjami na dofinansowanie wymiany ogrzewania na ekologiczne, postanawia się zwiększyć budżet z przeznaczeniem na ten cel. Łączna kwota w roku 2017 to 70 000 zł.

d) udzielenia pomocy finansowej w kwocie 5 000 złotych Powiatowi Krapkowickiemu na zakup skokochronu. W wyniku rozmów Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali z Komendantem Powiatowym PSP w Krapkowicach kpt. Leszkiem Staniochem, Gmina Gogolin postanowiła wesprzeć finansowo zakup skokochronu, który będzie wykorzystywany w czasie ewakuacji, np. w razie pożaru lub wypadku w wysokim budynku oraz w sytuacjach, gdy dostęp wozu strażackiego z drabiną do miejsca akcji jest utrudniony.

e) zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

W wieloletniej prognozie finansowej dokonano zmiany kwot dwóch zadań:

  • zwiększono do kwoty 3 700 zł koszt zadania pn. „Zakup usług dostępu do Internetu mobilnego” w związku z kontynuacją jego realizacji w latach 2017 – 2019.
  • zwiększono o kwotę 360 000 zł koszt zadania pn. „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śląskim”, w związku z podjęciem uchwały nr XXXII/279/2017 Rady Miejskiej w Gogolinie. Łączny nakład finansowy to 1 660 000, 00 zł.

Wolne wnioski i informacje

  • Radni mieli okazję zapoznać się z najnowszą publikacją, która jest owocem współpracy Publicznego Przedszkola nr 3 i OSP Gogolin oraz Urzędu Miejskiego w Gogolinie, książeczką dla dzieci pn. „Karlik nasz zuch morowy – do pomocy zawsze gotowy”.
  • Burmistrz zaprosił radnych do uczestnictwa w gminnych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Po sesji, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia Waltraudy Wicher, Burmistrz Gogolina i Przewodniczący Rady Miejskiej złożyli życzenia z okazji urodzin.