Gmina ubiega się o dodatkowe dofinansowanie

Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisał (27 kwietnia) wniosek o przyznanie dodatkowego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 na realizację projektu „Centrum Przesiadkowe Gogolin”.

Gmina Gogolin ubiega się o takie dofinansowanie w ramach zadania „Centrum inicjatyw społecznych i kulturalnych wraz z Inkubatorem przedsiębiorczości w Gogolinie”, w ramach Oś Priorytetowa: Oś X Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Działanie: 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji. Wartość wnioskowanego wsparcia to 1 488 000 zł.

Projekt skierowany jest do mieszkańców, w szczególności obszaru objętego rewitalizacją zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016-2020, obszaru, na którym występuje koncentracja negatywnych zjawisk społecznych, jak i do osób niepełnosprawnych, czy dojeżdżających do miejsc zamieszkania, pracy, do ośrodków nauki, a także wyjeżdżających z Gogolina do innych miast Polski. Dzięki budowie Centrum przesiadkowego (w ramach którego będzie funkcjonowała przedmiotowa biblioteka wraz z Centrum Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych oraz Inkubatorem przedsiębiorczości) przedsięwzięcie będzie w bezpośrednim sąsiedztwie połączeń komunikacyjnych PKP, PKS, dzięki czemu stanie się jeszcze bardziej dostępne dla jak najszerszego grona mieszkańców. Główne problemy skłaniające Wnioskodawcę do realizacji przedmiotowego projektu to przede wszystkim utrudnione warunki:

  • stworzenia reprezentatywnego miejsca w mieście, w którym będą mogły się odbywać różnego rodzaju spotkania jednoczące lokalną społeczność,
  • ożywienia przestrzenno-gospodarcze funkcji miejskich,
  • zwiększenia atrakcyjności miasta jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej,
  • podniesienia estetyki i zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej,
  • umocnienia poczucia utożsamiania się mieszkańców miasta z miejscem zamieszkania
  • utrudnione warunki promowania kultury w regionie
  • ograniczone możliwości zachowania, ochrony, i rozwoju dziedzictwa kulturowego
  • niesatysfakcjonujące możliwości rozwoju oferty kulturowej regionu.