Zapytanie ofertowe - wykonanie tablicy informacyjnej

lol.jpeg

Nr sprawy: DB.041.2.2016                                                                                           Gogolin, 20 października 2016r.

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.

 

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej wolnostojącej o treści zgodnej z załącznikiem nr 1

Dalsze wymagania:

- tablica metalowa o wymiarach minimalnych około 80 cm x 120 cm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, według standardów obowiązujących dla znaków drogowych;

- pełen kolor wydruku, odporny na działanie czynników zewnętrznych, folia matowa;

- przy realizacji zamówienia muszą zostać uwzględnione wytyczne dla beneficjentów RPO WO 2014‑2020 w zakresie wypełniania obowiązków promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych, zawarte w dokumentach dostępnych na stronie internetowej www.rpo.opolskie.pl;

- zamówienie obejmuje dostawę tablicy, słupków oraz urządzeń mocujących wraz z montażem.

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia

7 dni  od zlecenia realizacji zamówienia. Miejsce realizacji: Gogolin, Plac Dworcowy.

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

4. Termin, miejsce i sposób składania ofert 

Termin składania ofert: 28.10.2016r.

Oferty należy wypełnić na załączonym formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 oraz przekazać

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: e.zdyb@gogolin.pl

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, I piętro, sekretariat z dopiskiem na kopercie: Oferta na wykonanie tablicy informacyjnej dla projektu pn: „Centrum przesiadkowe w Gogolinie” .

5. Osoby do kontaktu: Ewa Zdyb, tel. 774076836; e-mail:

 

Załączniki:

  1. JPEGTablica informacyjna_wzor_www.jpeg
  2. PDFOferta_tablica.pdf