Zapytanie ofertowe - wyznaczenie ścieżki pieszo – rowerowej

lol.jpeg

 

Nr sprawy: DB.041.2.2016                                                                                           Gogolin, 07 listopada 2016r.

Zaproszenie do składania ofert

 

W związku z realizacją projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Gmina Gogolin zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie zadania pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie” – wyznaczenie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DW 409, zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyznaczenie ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż DW 409, zgodnie z załączonym przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 1

2. Termin i miejsce wykonania zamówienia

10.12.2016r. Miejsce realizacji: Gogolin, wzdłuż ul. Krapkowickiej, stanowiącej DW 409.

3. Kryteria oceny ofert: Cena 100%.

4. Termin, miejsce i sposób składania ofert

Termin składania ofert: 10.11.2016r.

- w wersji elektronicznej na adres e-mail: urzad@gogolin.pl

- w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Gogolinie, ul. Krapkowicka 6, 47-320 Gogolin, I piętro, sekretariat

5. Osoby do kontaktu: Stanisław Haraf, tel. 774076832; e-mail:

Załączniki:

  1. PDFPrzedmiar prac.pdf