Kolejne spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Sześcioosobowa delegacja z Gminy Gogolin, na czele z Burmistrzem Gogolina Joachimem Wojtalą – Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia PSORW, wzięła udział w konferencji Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. która odbyła się w sobotę 8 kwietnia, w ramach IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach.

W przeddzień konferencji (7.04), na zaproszenie Burmistrza Drzewicy Janusza Reszelewskiego delegacja z Gogolina, wraz z przedstawicielami gmin członkowskich PSORW, uczestniczyła w wizycie studyjnej w gminie Drzewica (województwo łódzkie, powiat opoczyński). Włodarze gminy zaprezentowali przykłady dobrych praktyk w zakresie odnowy wsi. Uczestnicy wizyty zapoznali się m.in. z realizacją inwestycji budowy Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy, sposobami zarządzania tym nowoczesnym obiektem oraz działalności sekcji oraz zespołów. Z krótkim występem artystycznym zaprezentował się zespół ludowy „Drzewiczanie”, który promował również województwo łódzkie podczas targów AGROTRAVEL w Kielcach. Poruszono także kwestię funkcjonowania inicjatyw oddolnych, w tym kół gospodyń wiejskich oraz jednostek OSP. Zaprezentowano również sposoby zagospodarowania terenów poprzemysłowych po byłych zakładach Gerlach. W części plenarnej omówiono bieżące tematy Stowarzyszenia Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi. Spotkanie było też okazją do wymiany doświadczeń oraz skorzystania z wiedzy i dorobku gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu PSORW. Pojawiły się także nowe pomysły na organizację wspólnych przedsięwzięć kulturalnych i sportowych, m.in. mistrzostw Sieci Najciekawszych Wsi w sportach wodnych w Drzewicy. Poinformowano także, że II Festiwal Tożsamości i Kultury Wsi Odnowionej odbędzie się 10 września w Domachowie (gmina Krobia, województwo wielkopolskie).

 

 

W sobotę 8 kwietnia w Kielcach odbyła się konferencja pn. „Kształtowanie przestrzeni na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej wsi – co wynika z koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi”, w której uczestniczyli członkowie stowarzyszenia, samorządowcy, przedstawiciele uczelni wyższych i lokalnych grup działania. Uczestników powitał Przewodniczący Zarządu Joachim Wojtala, a o głównych założeniach spotkania opowiedział członek zarządu Marek Chmielewski – Wójt Gminy Dzierżoniów. W trakcie konferencji rozmawiano głównie o tym, w jaki sposób poprawić atrakcyjność wsi, przy jednoczesnym zachowaniu i odpowiednim kształtowaniu krajobrazu wiejskiego. Drogę do poprawy atrakcyjności turystycznej wsi oraz rewaloryzację przestrzeni publicznej na przykładzie gminy Cekcyn zaprezentował wójt gminy Jacek Brygman. Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka – Filipiak z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła składowe wiejskiej przestrzeni i radziła, w jaki sposób można wydobyć atrakcyjność wsi. Poseł na Sejm RP Ryszard Wilczyński zaprezentował natomiast cechy dobrego projektu urządzanej przestrzeni wiejskiej. Dr Maciej Nowak z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przedstawił prezentację pn. „Nieład – jak nad nim zapanować, by nie zniszczył potencjału turystycznego wsi (narzędzia prawne: mpzp, ustawa rewitalizacyjna, ustawa krajobrazowa). Ostatnia z prezentacji, dotycząca korzyści dla krajobrazu i lokalnych społeczności wynikających z utworzenia parku kulturowego, którą wygłosił dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak z Politechniki Wrocławskiej, zainspirowała Zarząd Stowarzyszenia PSORW do kolejnych rozmów na ten temat. Parki kulturowe obejmują wyróżniające się krajobrazowo tereny z zabytkami nieruchomymi, charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej oraz osadniczej i powoływane są uchwałą Rady Gminy. Dlatego Przewodniczący Zarządu, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaproponował, by zorganizować spotkanie dla przedstawicieli gmin, a także radnych, na czele z przewodniczącymi rad, aby pogłębić tę tematykę i przedstawić szerszemu gronu zalety tej formy ochrony zabytków. Wstępnie taka konferencja mogłaby się odbyć w gminie Słupsk, która przystąpiła właśnie do Sieci Najciekawszych Wsi. Szczegóły takiego spotkania zostaną ustalone w późniejszym terminie.