XXXII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XXXII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 30 marca 2016 r. uczestniczyli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radca prawny, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania, Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach, p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie, p.o. Kierownika Policji w Gogolinie, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Gogolinie, przedstawiciele lokalnych mediów oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie.

W pierwszej kolejności Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawił sprawozdanie międzysesyjne. Poinformował również o bieżących przedsięwzięciach realizowanych przez Urząd Miejski w Gogolinie.

 • Projekt termomodernizacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kamieniu Śląskim przeszedł już ocenę formalną i w najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w przełomie maja i czerwca, tak, by budynek był gotowy na rozpoczęcie roku szkolnego 1 września.
 • Finalizowane są sprawy związane z budową wiaduktu w Gogolinie. W najbliższym czasie Urząd Miejski otrzyma rozwiązanie techniczne. Porozumienie w sprawie budowy wiaduktu podpisało już PKP PLK SA. Wkrótce stosowny dokument sygnują również Gmina Gogolin i Marszałek Województwa Opolskiego.
 • Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala został członkiem Zespołu Doradczego ds. innowacyjnych programów kształcenia przy Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej. W Zespole uczestniczyć będą również burmistrzowie Strzelec Opolskich, Nysy i Kluczborka, a także Starosta Brzeski.
 • Zrealizowano budowę oświetlenie przy ul. Leśnej oraz w obrębie ulicy Nowej, Górnej i Bagiennej w Gogolinie. Zainstalowano tam energooszczędne żarówkiLED.
 • W bieżącym roku w ciągu ulic Cz. Czosnykowskiego oraz Piotra Świerca wykonane zostanie energooszczędne oświetlenie LED.
 • Burmistrz Gogolina poinformował radnych o podpisaniu przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ugody z Narodowym Funduszem Zdrowia, w zakresie opieki nad matką i dzieckiem oraz kobietami ciężarnymi w poradni ginekologiczno – położniczej. Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie otrzyma 62% kwoty z tytułu nadwykonań kontraktu za 2016 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej prężnie działa

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok przedstawiła kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk. W 2016 roku pomocą otoczono 9 rodzin (w tym 24 dzieci), borykających się z trudnościami w wypełnianiu swoich funkcji w zakresie opieki i wychowania. Wsparcie uzyskało również 14 rodzin, z których 19 dzieci pozostaje w pieczy zastępczej. Każda z rodzin korzystała z tzw. indywidualnego planu pomocy, który obejmuje m.in. indywidualne sesje w ramach pracy socjalnej, konsultacje z psychologiem, monitorowanie funkcjonowania rodziny („Dobry Wieczór”), a także realizację programów „Rodzinne Labirynty”, „Korkomania”. Ponadto w 2016 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie współpracował z Fundacją Ouissanna – udzielono 222 porad, w tym 127 porad prawnych i 95 porad psychologicznych. W ramach Punktu Poradnictwa Rodzinnego i Socjalnego, w 2016 r. udzielono 46 porad, w tym 38 porad specjalistów pracy socjalnej i 8 porad psychologa.

Kierownik OPS przedstawiła również Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok. W 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie prowadził działania w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W placówkach oświatowych odbyły się m.in. zajęcia edukacyjne, pogadanki, warsztaty, spektakle, dotyczące profilaktyki uzależnień; w Zespole Szkół realizowano program „Archipelag Skarbów” dla uczniów klas II i III, zorganizowane zostało także spotkanie z policjantem i psem wyszkolonym do poszukiwania narkotyków. Przeprowadzono także diagnozę stopnia używania alkoholu, papierosów, narkotyków, dopalaczy przez młodzież szkolną w gogolińskim gimnazjum i liceum. W ramach bieżącej działalności świetlic środowiskowych w Gogolinie i Obrowcu podejmowano zagadnienia związane z profilaktyką antynikotynową, narkotykową i alkoholową.

Bezpieczniej w Gminie Gogolin

Ocenę stanu bezpieczeństwa w gminie za 2016 rok przedstawili: Jarosław Żak – Komendant Powiatowej Policji w Krapkowicach, Lucjan Lubaszka – p.o. Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Jan Pałasz – Komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie, Tadeusz Byrski – Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania oraz Józef Woźny – Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie.

**

Rok 2016 to kolejny rok utrzymującej się tendencji spadkowej, jeśli chodzi o przestępstwa. W ciągu ostatnich 3 lat, przestępczość w Gminie Gogolin spadła z 286 do 109 przestępstw. W dalszym ciągu, samorząd Gminy Gogolin finansuje również cztery etaty dzielnicowych. W 2016 r. z budżetu gminy wydatkowano na ten cel 232 000 złotych. W 2016 r. w ramach czterech etatów, dzielnicowi z Gogolina wykonali 986 służb.

**

W 2016 r. odnotowano 135 zdarzeń na terenie Gminy Gogolin, w tym 34 pożarów, 95 miejscowych zagrożeń i 6 alarmów fałszywych. Najwięcej, bo aż 45 razy do zdarzeń wyjeżdżała jednostka OSP Odrowąż; 20 razy OSP Gogolin, 16 razy OSP Górażdże; 13 razy OSP Obrowiec i OSP Zakrzów, OSP Kamień Śląski 10 razy. W 2016 r. na terenie gminy Gogolin przeprowadzono łącznie 18 kontroli z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W trakcie czynności stwierdzono 31 nieprawidłowości. Obecnie uprawnienia do działań ratowniczo – gaśniczych posiada 146 strażaków z terenu Gminy Gogolin.

**

W ubiegłym roku na terenie Gminy Gogolin nie wystąpiły zagrożenia powodziowe ani zagrożenia podtopieniami. Nie wystąpiły też zdarzenia kryzysowe, które stanowiłyby większe zagrożenie dla mieszkańców i ich mienia. W 2016 r. zakupiono materiały i narzędzia konieczne do działania w sytuacjach kryzysowych za łączną kwotę 5 551 zł. Dzięki współpracy międzygminnej w ramach Porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”, podpisanego w październiku 2016 r. poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i funkcjonowanie systemu przeciwdziałania i ograniczania konsekwencji zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, w tym również na terenie gminy Gogolin.  W ramach projektu, Gmina Gogolin pozyskała 18 600 worków na piasek, do zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

**

W 2016 r. Straż Miejska w Gogolinie ujawniła 588 wykroczeń i 2 przestępstwa. Ponadto, zrealizowano 1 444 zadania, dotyczące zabezpieczenia miejsc zagrożonych i kontroli przestrzegania porządku w miejscach publicznych. Do najczęściej popełnianych wykroczeń można zaliczyć wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (115 wykroczeń), przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (123 wykroczenia), naruszających przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (35 wykroczeń), naruszających przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (239 wykroczeń).

Burmistrz Gogolina Joachim podziękował wszystkim odpowiedzialnym za utrzymanie bezpieczeństwa w gminie, za współpracę w roku 2016 i poprosił o dalsze wsparcie, zwłaszcza z uwagi na to, że rok 2017 jest rokiem jubileuszowym. Szczególne podziękowania skierował do strażaków ochotniczych straży pożarnych, zwłaszcza OSP Gogolin, za budowanie pozytywnego wizerunku gminy Gogolin, dzięki realizacji autorskiego projektu z PP nr 3 w Gogolinie „Od zucha do druha”. Burmistrz poinformował również o spotkaniu z Komendantem Powiatowym PSP w Krapkowicach kpt. Leszkiem Staniochem, który planuje zakupić skokochron, wykorzystywany w czasie ewakuacji. Burmistrz poparł inicjatywę, która wiąże się ze wsparciem finansowym z budżetu gminy w wysokości 5 000 zł. Pod koniec czerwca burmistrz skieruje do Rady Miejskiej w Gogolinie prośbę o zabezpieczenie potrzebnej kwoty w budżecie gminy Gogolin. Ponadto, burmistrz poinformował, że tegoroczny wojewódzki finał Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” odbędzie się 28 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. 6 maja 2017 r. w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach odbędzie się natomiast XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

W dalszej części radni jednogłośnie podjęli uchwały w sprawie:

a) nadania imienia Przedszkolu Nr 3 w Gogolinie. Na mocy uchwały, Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie otrzymało imię „Karlika i Karolinki” – legendarnych postaci z najpopularniejszej śląskiej pieśni ludowej „Poszła Karolinka do Gogolina”.

b) o zmianie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Po pracach nadzorczych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim, stwierdzono, że uchwała powinna być aktem prawa miejscowego, w związku z czym, konieczna była zmiana §2 uchwały ww. zakresie.

c) wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu  pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Radni uchwalili stawkę 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 3 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

d) aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Gogolin. Na początku 2017 roku przystąpiono do analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, a następnie wykonano opracowanie pt. „Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących na terenie Gminy Gogolin”. Odrębnymi uchwałami, Rada Miejska w Gogolinie przystąpi do sporządzenia nowych planów zagospodarowania lub do ich zmian, a także do sporządzenia nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin”.

e) scalenia i podziału nieruchomości położonych w Odrowążu. Postępowaniem w sprawie scalenia i podziału zostały objęte grunty o powierzchni ponad 10 ha. Obszar ten przeznaczony jest na tereny mieszkaniowe jednorodzinne oraz tereny komunikacji drogowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Odrowąż wskazano również, że tereny te mają zostać objęte zorganizowaną działalnością inwestycyjną. Projekt uchwały, rejestr nieruchomości z wykazem zmian gruntowych wraz z pozostałymi załącznikami został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania. Nie wpłynęły żadne wnioski, uwagi ani zastrzeżenia. Tym samym w Gminie Gogolin przybędzie ok. 80 działek pod zabudowę jednorodzinną.   

f) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 185/4 k.m. 2 obręb Strzebniów). Działka o powierzchni 164 m położona jest w Gogolinie przy ul. Plebiscytowej i przeznaczona jest pod tereny rolne.

g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (działka nr 33 k.m. 1 obręb Górażdże). Działka o powierzchni 925 m położona jest w centrum miejscowości i przeznaczona jest pod tereny placów publicznych.

h) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (działka 154/1 k.m. 3 obręb Gogolin 1). Uchwała dotyczy sprzedaży działki o powierzchni 939 m, która jest położona w Gogolinie. W panie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na terenach usług komercyjnych i handlu.

i) nadania nazwy ulicy. Na mocy uchwały nadaje się wewnętrznej drodze gminnej w Gogolinie – Karłubcu nazwę „Waltera Hengsta” na terenach przemysłowych miasta. W 2017 r. w Gogolinie rozpocznie działalność firma Hengst Filtration Poland Sp. z o.o, specjalizująca się w produkcji części i akcesoriów do pojazdów silnikowych. Firma jest częścią koncernu „Hengst SE Co. KG”, mającego główna siedzibę w Münster. Twórcą koncernu jest Walter Hengst, który urodził się w 1892 r. w Saksonii. Obecnie koncernem kieruje jego wnuk – Jens Roettgering. Walter Hengst przykładał olbrzymią wagę do trwałości podejmowanych przez siebie działań gospodarczych. Poprzez długoterminowe planowanie i rozważne działanie stworzył solidny fundament, na którym powstał koncern, którego misją jest przede wszystkim budowanie trwałego bytu rodziny i rodzin pracowników.

j) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów:

 • w kwocie 32 150 zł – grant otrzymany z Fundacji Wspomagania Wsi na projekt „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach”;
 • w kwocie 127 358 zł – zwiększenie subwencji ogólnej części oświatowej.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków:

 • w kwocie 360 000 zł – w związku z rozszerzeniem zadania pn. „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śląskim” o wymianę oświetlenia na energooszczędne;
 • w kwocie 100 000 zł – w związku z reorganizacja sieci szkół w Gminie Gogolin i przekształceniem PSP nr 2 w Gogolinie w szkołę ośmioklasową, zwiększa się zakres zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, pn. „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy PSP nr 2 w Gogolinie”, o budowę boiska do siatkówki z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową.

Wolne wnioski:

 • Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gogolinie. Nie stwierdzono nieprawidłowości.
 • Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zaprosił wszystkich do udziału w Jarmarku Wielkanocnym, który odbędzie się w najbliższą niedzielę 2 kwietnia oraz do udziału w „Konkursie na najciekawszy, regionalny stół wielkanocny”.