Podsumowanie roku w stowarzyszeniu Okaż serce innym

W 2016 r. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” udzieliło różnorodnej pomocy na kwotę prawie 100 tys. zł. Za całoroczną, efektywną działalność jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi.

28 marca odbyło się walne zebranie członków stowarzyszenia na którym przedstawiono sprawozdanie z działalności organizacyjnej i finansowej w 2016. Prezes Gizela Sapok podziękowała przy tym za pomoc i wsparcie udzielone stowarzyszeniu. Skuteczna działalność nie byłaby możliwa bez wsparcia burmistrza Joachima Wojtali, wsparcia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorów i pracowników: Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej,  pracowników Wydziału  Rozwoju Gospodarczego i Promocji, członków Młodzieżowej Rady Miejskiej,  sołtysów i przewodniczących zarządów dzielnic oraz ludzi dobrej woli. Dziękuję za współpracę seniorom. Jestem wszystkim bardzo wdzięczna – podkreślała prezes. Głos zabrał również burmistrz, który pogratulował sukcesów i podziękował za wrażliwość, odpowiedzialność i zaangażowanie, w jakże potrzebną działalność. W 2017 r. stowarzyszenie planuje poszerzenie działalności pomocowej. Będzie również wnioskować do fundacji, pozyskiwać środki na realizację projektów oraz środki z Budżetu Obywatelskiego. 

*

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Gminy Gogolin „Okaż Serce Innym” udziela pomocy finansowej i rzeczowej osobom potrzebującym wsparcia, niepełnosprawnym, poszkodowanym, rodzinom dysfunkcyjnym. W 2016 r. na prowadzenie działalności otrzymało z budżetu gminy dotację w wysokości 10 tys. zł, którą przeznaczono na pomoc dla 29 rodzin. Fundusz stowarzyszenia zasiliły również  darowizny (980 zł),  składki  członkowskie oraz środki uzyskane ze zbiórek publicznych.  W minionym roku przeprowadzono trzy zbiórki podczas których zebrano 7418 zł. Środki ze zbiórek przeznaczono na zakup lekarstw, środków medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, pokryto również koszty rehabilitacji 19 osób. Dzięki współpracy z Opolskim Bankiem Żywności pozyskano żywność o wartości 60 207 zł, w ramach umowy z „Tesco” otrzymano artykuły spożywcze o wartości 5452 zł. Stowarzyszenie współrealizowało projekty „Aktywni Seniorzy – kulturalnie-kulinarnie” i „Jesienne warsztaty kreatywne”, było współorganizatorem imprez integracyjnych „Dzień Dziecka” i „Spotkanie Andrzejkowe” oraz dorocznych wigilii dla osób samotnych. W 2016 r. rozpatrzono pozytywnie 56 wniosków. W 2016 r. minęła 10. rocznica współpracy z Opolskim Bankiem Żywności, stowarzyszenie otrzymało również  wyróżnienie Burmistrza Gogolina „Zwykli Niezwykli oraz medal za wieloletnią współpracę z działającym charytatywnie zespołem wokalnym „Attonare”.

Walne_OSI_2017.jpeg