Informacja dotycząca dębu przy ul. Krapkowickiej

 

         Biorąc pod uwagę mnóstwo niejednoznacznych i sprzecznych ze sobą informacji pojawiających się w przestrzeni publicznej dotyczących ewentualnego usunięcia dębu szypułkowego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie, rosnącego w okolicy skrzyżowania europejskiego szlaku kolejowego E30 z drogą wojewódzką 409, Urząd Miejski w Gogolinie pragnie wyjaśnić kilka kwestii związanych z tą sprawą.

         Na wstępie należy nadmienić, że sprawa ewentualnego usunięcia drzewa jest traktowana niezwykle poważnie przez władze gminy, mając tu na myśli Radę Miejską w Gogolinie oraz Burmistrza Gogolina. Znana jest powszechnie wysoka wartość przyrodnicza i estetyczna tego drzewa, która wynika z jego położenia w centrum miejscowości Gogolin. Zrozumiały dla władz naszej gminy jest również wniosek PKP PLK jako zarządcy infrastruktury o usunięcie dębu ze względu na bezpieczeństwo ruchu kolejowego, na tak znaczącym europejskim korytarzu transportowym.

         Postępowanie w sprawie usunięcia dębu prowadzi zgodnie z obwiązującymi przepisami Starosta Krapkowicki. Przepisy nie przewidują czynnego udziału władz gminnych w prowadzonym postępowaniu.     

         Już od 5 stycznia br. przed Starostą Krapkowickim toczy się na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe, postępowanie w sprawie usunięcia dębu. Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Urząd Miejski w Gogolinie uzasadnieniem wniosku o usunięcie drzewa jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu kolejowego. PKP PLK informuje, we wniosku, że rozłożyste gałęzie dębu w okolicy skrzyżowania linii kolejowej z drogą wojewódzką utrudniają widoczność pociągów oraz pieszych i samochodów przekraczających przejazd kolejowy.

         Pismo z informacją o prowadzonym przez Starostę postępowaniu wpłynęło do Rady Miejskiej w Gogolinie 16 lutego br. czyli dopiero po 42 dniach od dnia złożenia wniosku przez PKP PLK. Informacja pochodząca ze Starostwa Powiatowego została podpisana przez Dyrektora Wydziału Budownictwa i Środowiska tego Urzędu, zgodnie z pieczęcią imienną na piśmie, bez upoważniania Starosty. Mimo tego uchybienia Rada Miejska w Gogolinie, na zwołanej przez Przewodniczącego Rady dodatkowej sesji w dniu 8 marca 2016 r. przegłosowała swoje stanowisko i skierowała na ręce Starosty Krapkowickiego odpowiedź, w której podtrzymała swoje stanowisko popierające inicjatywę mieszkańców w sprawie ochrony drzewa. Starosta, który prowadzi postępowanie, jeżeli uważa za właściwe dotarcie z informacją o sprawie do wszystkich zainteresowanych stron, powinien wykonywać to za pomocą odpowiedniej do skali sprawy środków informacyjnych.

         Starosta Krapkowicki może rozstrzygnąć sprawę na dwa sposoby: wydać zgodę na usunięcie drzewa lub też dokonać odstępstwa od przepisów kolejowych i nie wydać takiej zgody. Odstępstwo od przepisów kolejowych jest możliwe tylko po uzgodnieniu z zarządcą infrastruktury, którym w tym wypadku jest PKP PLK. Wniosek o wydanie takiego odstępstwa może również złożyć każdy zainteresowany, w tym także Zarząd Powiatu Krapkowickiego.

         Odnosząc się do kwestii nadania drzewu statusu pomnika przyrody, wymaga to zgody właściciela nieruchomości, na którym to drzewo rośnie. W tym przypadku właścicielem nieruchomości jest PKP PLK. Nadanie statusu pomnika przyrody nie zagwarantuje jednak zachowania tego drzewa, w przypadku kolizji jego lokalizacji z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego. W tym przypadku bowiem Rada Miejska i tak zobowiązana byłaby do zniesienia tej formy ochrony przyrody w drodze uchwały.

 

Kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gogolinie, Waldemar Lis.