Posiedzenie członków PSORW w Małopolsce

W dniach 13 – 14 marca 2017 r. w Czasławiu w gminie Raciechowice (woj. małopolskie) odbyło się dwudniowe spotkanie Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Dodatkowo w pierwszym dniu spotkania odbyło się posiedzenie sprawozdawcze Zgromadzenia Ogólnego Członków Stowarzyszenia, któremu przewodniczy Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

Na zaproszenie Wójta Gminy Raciechowice Marka Gabzdyla, do Czasławia przyjechali wójtowie oraz burmistrzowie z 17 gmin członkowskich Stowarzyszenia z następujących województw: świętokrzyskiego, kujawsko – pomorskiego, pomorskiego, podkarpackiego, opolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz łódzkiego. Wśród gości obecny był Ryszard Wilczyński – poseł na Sejm RP, ekspert PSORW.

Zgromadzenie Ogólne Stowarzyszenia PSORW

Podczas posiedzenia przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe Stowarzyszenia za poprzedni rok. Wysokość składek na poczet Stowarzyszenia na 2017 r. nie uległa zmianom i kształtuje się na poziomie 3.000 zł. Komisja rewizyjna w składzie: Małgorzata Chrapek – Wójt Gminy Wieprz oraz Marek Gabzdyl – Wójt Gminy Raciechowice przedstawili wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia, które zostało uchwałą Zgromadzenia Ogólnego jednogłośnie podjęte. Zatwierdzono także plan działania Stowarzyszenia na 2017 rok. Podczas Zgromadzenia Ogólnego dyskutowano również nad możliwością zaciągnięcia pożyczki, celem złożenia wniosku w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz nad udziałem gmin, kandydujących do SNW, w ogólnopolskim projekcie partnerskich „Strategia marki i plan promocji Sieci Najciekawszych Wsi” przy współpracy z Locativo sp. z o.o.

Nowi członkowie Stowarzyszenia PSORW

Do grona członków zwyczajnych Stowarzyszenia przyjęto gminę Krzywiń z województwa wielkopolskiego. Przedstawiciel Gminy, zastępca Burmistrza Krzywinia Bartosz Kobus, zaciekawiony został Stowarzyszeniem po odbytej we wrześniu 2016 r. wizycie studyjnej w Gminie Gogolin. Prawie 40 – osobowa delegacja z Gminy Krzywiń na czele z  samorządowcami, sołtysami i radnymi z wielkopolski przyjechała wtedy do Gogolina, by wymienić się doświadczeniami i poznać dobre praktyki, głównie w zakresie odnowy wsi. Natomiast do grona członków wspierających Stowarzyszenia PSORW dołączyła Fundacja Wspomagania Wsi oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów z Katowic. Obecnie Stowarzyszenie liczy 25 członków zwyczajnych oraz 2 członków wspierających.

Gmina Raciechowice

W krótkiej prezentacji Wójt Raciechowic opowiedział o gminie, która leży w samym sercu Małopolski, w odległości 40 km na południe od Krakowa, na pograniczu Pogórza Wielickiego i Beskidu Wyspowego. Kluczowym sektorem w gospodarce gminy jest rolnictwo (sadownictwo i hodowla), w którym pracuje 53% ogółu zatrudnionych. W skład Gminy Raciechowice wchodzi 15 sołectw. W krótkich prezentacjach opowiedziano o instytucjach i organizacjach działających na terenie gminy Raciechowice. Pani Beata Miętka, dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia im. Oskara Kolberga w Czasławiu, zaprezentowała początki funkcjonowania szkoły, powstałej w 2009 roku. Pomysłodawcą zorganizowania Szkoły Muzycznej na terenie gminy Raciechowice był Marek Gabzdyl – wójt gminy, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców oraz przy akceptacji Rady Gminy. Zaprezentowano także Stowarzyszenie Integracji, Rozwoju i Promocji, którego podstawowym celem jest prowadzenie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czasławiu oraz Samorządowe Przedszkole w Raciechowicach, posiadające 4 oddziały dla dzieci 3 – 6 – letnich. Do przedszkola uczęszcza 100 dzieci. Sołtys Wsi Czasław Małgorzata Woźniczka wskazała na centralne miejsca we wsi, które stanowią szkoła i strażnica. W budynku szkoły mieści się szkoła podstawowa, przedszkole oraz szkoła muzyczna I stopnia. Na terenie wsi działają dwa gospodarstwa agroturystyczne „Zaczarowane Wzgórze” oraz „Pod Tuczyną”.

Podczas drugiego dnia spotkania uczestnicy mieli okazję zwiedzić zabytkowy kościół pw. Jakuba Apostoła, obiekty i tereny szkolne gminy. Uczestnicy spotkania odwiedzili Spółdzielnię Socjalną „Przystań”. Spółdzielnia powstała z inicjatywy Gminy Raciechowice oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwapince. Spółdzielnia podejmuje działania związane z odbudowaniem i podtrzymaniem umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu zamieszkania. Głównym zadaniem jest dożywianie dzieci i młodzieży oraz utrzymanie porządku w obiektach szkolnych w gminie, jak również organizacja kolonii, półkolonii oraz obozów sportowych na terenie gminy. Obok prężnie działającej spółdzielni „Przystań” w Kwapince, na terenie gminy funkcjonuje także „Kuźnia Smaku” w Czasławiu. Głównym celem Spółdzielni jest promowanie regionu i jego bogatej tradycji: produkcja tradycyjnej żywności z warzyw i owoców, wspieranie miejscowych artystów i rękodzielników, którzy poprzez spółdzielnie oferują swoje ręcznie wykonane przedmioty, a także oferowanie szerokiej liczbie klientów naturalne darów ziemi, jak np. miody z miejscowej pasieki, owoce i warzywa od miejscowych rolników. Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Smaku” organizuje także pokazy dla szkół, przedszkoli oraz grup zorganizowanych, zawierające warsztaty dotyczące starych zapomnianych zawodów, a także tradycyjnych prac  wiejskich.

Kolejne spotkania w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi

Zaplanowano kolejne spotkanie członków Porozumienia PSORW na 7 kwietnia 2017 r. (piątek) w gminie Drzewica (woj. łódzkie). Następnego dnia, 8 kwietnia 2017 r. (sobota), podczas IX Międzynarodowych Targów Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w Kielcach zaplanowano konferencję PSORW pt. „Kształtowanie przestrzeni na rzecz poprawy atrakcyjności turystycznej wsi – co wynika z koncepcji Sieci Najciekawszych Wsi”.