Ogród Miejski w Gogolinie

Logotypy.jpeg

Gmina Gogolin realizuje projekt pn.: „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Oszacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 1.525.588,41 PLN, natomiast dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 893.433,06 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni w mieście Gogolin.

Pozostałe cele to:

- odtworzenie stanowisk drzew owocowych charakterystycznych niegdyś dla obszaru Gogolina,

- ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej Gogolina,

- ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta i gminy Gogolin.

Dzięki inwestycji w centrum miasta powstaną nowe tereny zielone o powierzchni 7 687,50 m2, a łączna powierzchnia terenów zieleni w centrum Gogolina wyniesie 1,5 ha. W 2016 r. w ramach projektu wybudowano ścieżkę pieszo – rowerową przy ul. Szpitalnej i Pawła, która łączy tereny zielone i udostępnia je osobom niepełnosprawnym oraz  rodzicom z dziećmi w wózkach. W 2017 r. planuje się zagospodarowanie terenu przy osiedlu na ul. Powstańców oraz odnowienie istniejącego parku miejskiego przy ul. Ligonia. Przedsięwzięcie obejmować będzie m.in. wykonanie nasadzeń rodzimych drzew i krzewów owocowych, budowę traktów pieszych i traktów dla rolkarzy, urządzeń zabawowych, instalacji nawadniającej, energooszczędnego oświetlenia parkowego, montaż ławek, koszy, karmików i poidełek dla ptaków oraz hoteli dla owadów przy ul. Powstańców. W parku zostanie wykonana przycinka pielęgnacyjna, zlikwidowane zostaną także bariery architektoniczne. Planowane jest również nasadzenie 766 sztuk rodzimych krzewów i drzew owocowych.

Formularz zgłaszania informacji o podejrzeniach wystąpienia nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach całego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 

 

Więcej informacji w poniższych artykułach: