XXXI Sesja Rady Miejskiej

Podczas XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie głównym tematem było dostosowanie sieci szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Gogolin do nowego ustroju szkolnego. W posiedzeniu uczestniczyli: 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy, radca prawny, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtys Choruli i Zakrzowa oraz przedstawiciel lokalnych mediów.

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP dwóch ustaw reformujących system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, radni jednomyślnie 14 głosami „za” podjęli uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Projekt sieci szkół uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Kuratora Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gogolinie oraz Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność”.

Przypomnijmy – w roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Gogolin wszystkie szkoły podstawowe zostaną przekształcone w ośmioletnie. Obwody poszczególnych szkół nie ulegną zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących. W Zespole Szkół, do wygaszenia, nadal będzie funkcjonowało Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina. W roku szkolnym 2018/2019 planuje się włączenie w skład Zespołu Szkół w Gogolinie (liceum i gimnazjum) ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie. W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie powstaną klasy 1 – 6, a po byłym Publicznym Gimnazjum im. Alberta Einsteina klasy 7 – 8. Takie rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie dobrze wyposażonych klas lekcyjnych oraz kadry nauczycielskiej, zatrudnionej w Zespole Szkół w Gogolinie. Spowoduje również, iż nie będzie konieczności zwalniania nauczycieli likwidowanego gimnazjum oraz wypłacania odpraw. Środki, które miałyby być wydatkowane na ten cel, będzie można przeznaczyć np. na doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracownie przedmiotowe. Likwidacja gimnazjum nastąpi z końcem roku szkolnego 2018/2019. Od roku szkolnego 2018/2019 planowana jest zmiana obwodów szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, w wyniku tych zmian,  PSP nr 2 będzie szkołą jednociągową, natomiast zwiększona ilość oddziałów wystąpi w PSP nr 3 w Gogolinie.  

W trakcie XXXI Sesji radni jednomyślnie 14 głosami "za" podjęli również uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymagań oraz uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin.

Uwzględnione w uchwałach kryteria zostały zamieszczone na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie; były także przedmiotem konsultacji społecznych. Zostały one również omówione z dyrektorami szkół i przedszkoli. Zarówno mieszkańcy Gminy Gogolin, jak i dyrektorzy placówek nie wnieśli żadnych uwag.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego do publicznych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły:

-niepełnosprawność kandydata – 5 punktów;

-niepełnosprawność rodziców/ opiekunów kandydata – 5 punktów;

-wychowanie w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej – 5 punktów;

-wychowanie przez samotnego rodzica – 5 punktów;

-do szkoły lub przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów;

-miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w pobliżu szkoły – 3 punkty;

-w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty.

Kryteria na drugi etap postępowania rekrutacyjnego dla publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych:

-rodzice/ opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub studiują w formie dziennych studiów stacjonarnych lub prowadzącay działalność gospodarczą – 10 punktów;

-rodzice/opiekunowie pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy – 5 punktów;

-do przedszkola lub szkoły z oddziałami przedszkolnymi uczęszcza rodzeństwo kandydata – 2 punkty;

-dzieci 5 – letnie i objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – 4 punkty;

-dziecko objęte jest opieką kuratora sądowego/ asystenta rodziny – 5 punktów.

W związku z wpłynięciem do Rady Miejskiej w Gogolinie pisma Starosty Krapkowickiego w sprawie wycinki dębu szypułkowego, w trakcie Sesji radni przygotowali także odpowiedź, w której informują, iż Rada Miejska w Gogolinie podtrzymuje i wnosi o respektowanie stanowiska, zawartego w uchwale XXIV/217/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy posadowionego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie.