Informacja o pielęgnacji drzew w Parku Miejskim

Inwestycja na terenie istniejącego Parku Miejskiego przy ul. Ligonia w Gogolinie polega głównie na przycince pielęgnacyjnej gałęzi istniejących drzew oraz usunięciu chorych, nie rokujących na przeżycie drzew. Jeśli chodzi o zastąpienie inwazyjnych gatunków drzew i krzewów rodzimymi, działania te wynikają z wytycznych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przed przystąpieniem do wycinki, Gmina Gogolin uzyskała opinię dendrologa, a także ornitologa, który nie stwierdził występowania ptasich gniazd na żadnych z planowanych do usunięcia drzew. Wszystkie prace na terenie Parku Miejskiego przy ul. Ligonia w Gogolinie odbywają się zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę, wydanym przez Starostę Krapkowickiego decyzją nr 48/2016. Sama wycinka również odbywa się za zgodą Starosty Krapkowickiego, na mocy decyzji wydanej w 2016 roku.

Warto zaznaczyć, że każdy ubytek drzewostanu w Parku Miejskim przy ul. Ligonia w Gogolinie jest sukcesywnie od kilku już lat uzupełniany – w ostatnim czasie zasadzone zostały platany. W ramach projektu pn. „Ogród Miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina” planuje się również nasadzenie 766 sztuk drzew i krzewów, jako rekompensację przyrodniczą.