Przedszkola dla wszystkich przyjazne

Gmina Gogolin została partnerem projektu pn. „Przedszkola dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”. Jego celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego i realizacji dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat w ramach rozwijania kompetencji kluczowych i wyrównania szans edukacyjnych w wieku przedszkolnym.

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 79 placówek oświatowych z Opolszczyzny, w tym również te z terenu Gminy Gogolin: Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie, Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie, Odział Przedszkolny w Zakrzowie, Oddział Przedszkolny w Malni oraz Odział Przedszkolny w Kamieniu Śląskim. Projekt będzie przede wszystkim obejmował organizację cyklu zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, czy też trudności. W placówkach przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii.

Projekt obejmie również nauczycieli wychowania przedszkolnego, którzy będą mogli doskonalić swoje umiejętności, a także skorzystać ze studiów podyplomowych, m. in. z zakresu pedagogiki specjalnej. W ramach projektu planuje się także utworzenie Mobilnego Centrum Wsparcia Psychologiczno – Pedagogicznego, gdzie wykwalifikowani specjaliści będą prowadzić konsultacje dla nauczycieli oraz rodziców, a także prowadzić zajęcia dodatkowe w placówkach oświatowych. Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans w dostępie do wysokiej jakości edukacji, przygotowania kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć z dziećmi o różnych możliwościach rozwojowych i wypracowania wspólnego narzędzia w celu podnoszenia jakości kształcenia i wyrównania różnic pomiędzy placówkami funkcjonującymi na teranie Aglomeracji Opolskiej, które otrzymają wsparcie w ramach projektu. Projekt realizowany będzie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019, czyli od
1 września 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014 – 2020, w ramach konkursu dla poddziałania Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Całkowita wartość projektu to 3 529 925,00 zł, z czego 2 999 925,00 zł to dofinansowanie z funduszy europejskich.