Posiedzenie Rady Społecznej GOZ

9 lutego odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, działającej przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie. Podczas spotkania przyjęto informację o wykonaniu planu finansowego za 2016 rok, planu finansowego na pierwsze półrocze, rozmawiano również o planowanych zmianach w strukturze organizacyjnej, tj. rozszerzeniu działalności o hospicjum domowe, podstawową opiekę zdrowotną lekarza rodzinnego oraz o poradnie promocji zdrowia.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Społecznej Joachim Wojtala, który przedstawił porządek obrad. Następnie Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Andrzej Mrowiec przekazał informację o funkcjonowaniu Ośrodka w 2016 roku: ilości przyjętych pacjentów, wykonaniu planu finansowego, a także bardzo dużej ilości nadwykonań w poradni ginekologiczno – położniczej, w związku z przyjęciem 264 razy pacjentek ciężarnych. Przyjęto również plan finansowy na pierwsze półrocze 2017 rok, ze względu na to, iż w drugim półroczu odbędzie się nowe kontraktowanie usług zdrowotnych przez NFZ. W związku z tym, że planowane są poważne zmiany w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, przedstawiono propozycję rozszerzenia działalności Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie o lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, hospicjum domowe oraz poradnię promocji zdrowia. Rozszerzenie działalności w tym zakresie jest wynikiem zmieniających się zasad pozycji lekarza POZ względem poradni specjalistycznych, jak również wiąże się z zapotrzebowaniem ze strony mieszkańców gminy Gogolin i nie tylko. Propozycja rozszerzenia działalności GOZ została poddana pod głosowanie i przyjęta do realizacji przy jednym głosie wstrzymującym. W posiedzeniu Rady Społecznej uczestniczyła lek. med. Ewa Kluzek, która będzie tworzyła strukturę organizacyjną lekarzy rodzinnych w GOZ, jak również będzie pełnić funkcję zastępcy dyrektora d. s. medycznych. W swoim wystąpieniu pozytywnie odniosła się do utworzenia w ramach GOZ gabinetu lekarza rodzinnego. Stosowne projekty uchwał zostaną przedstawione do rozpatrzenia Radzie Miejskiej.

Posiedzenie Rady Zdrowia.jpeg