XXX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Trzydziesta, dodatkowa Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie odbyła się 8 lutego 2017 r. i dotyczyła dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W posiedzeniu uczestniczyli: 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Skarbnik Gminy, Sekretarz Gminy, radca prawny, dyrektorzy placówek oświatowych Gminy Gogolin, sołtys Kamienia Śląskiego oraz przedstawiciel lokalnych mediów.

W trakcie sesji jednomyślnie, 15 głosami „za” podjęto dwie uchwały w sprawie:

a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP dwóch ustaw reformujących system edukacji: prawo oświatowe oraz przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe, nastąpiła konieczność wypracowania nowej sieci szkół w Gminie Gogolin.

W roku szkolnym 2017/2018 na terenie Gminy Gogolin działać będą następujące ośmioletnie szkoły podstawowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Gogolinie z oddziałami przedszkolnymi i filią w Zakrzowie;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Kamieniu Śląskim;
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Malni;
- Stowarzyszeniowa Publiczna Szkoła Podstawowa w Górażdżach.

Obwody poszczególnych szkół nie ulegną zmianie w stosunku do aktualnie obowiązujących. W Zespole Szkół, do wygaszenia, nadal będzie funkcjonowało Publiczne Gimnazjum im. Alberta Einsteina.

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się włączenie w skład Zespołu Szkół w Gogolinie (liceum i gimnazjum) ośmioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie. W budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie powstaną klasy 1 - 6, a po byłym Publicznym Gimnazjum im. Alberta Einsteina klasy 7 - 8. Takie rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie dobrze wyposażonych klas lekcyjnych oraz kadry nauczycielskiej, zatrudnionej w Zespole Szkół w Gogolinie. Spowoduje również, iż nie będzie konieczności zwalniania nauczycieli likwidowanego gimnazjum oraz wypłacania odpraw. Środki, które miałyby być wydatkowane na ten cel, będzie można przeznaczyć np. na doposażenie w specjalistyczny sprzęt pracownie przedmiotowe. Likwidacja gimnazjum nastąpi z końcem roku szkolnego 2018/2019. Od roku szkolnego 2018/2019 planowana jest zmiana obwodów szkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Gogolinie oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, w wyniku tych zmian,  PSP nr 2 będzie szkołą jednociągową, natomiast zwiększona ilość oddziałów wystąpi w PSP nr 3 w Gogolinie.  Funkcjonowanie powyżej 12 oddziałów w PSP nr 2 byłoby niemożliwe ze względów lokalowych.

b) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Z uwagi na rozstrzygnięcie przetargu na realizację inwestycji pn. „Ogród miejski – nowe przestrzenie edukacji i rekreacji w centrum Gogolina”, na wniosek Burmistrza Gogolina, po wcześniejszym uzgodnieniu i zaopiniowaniu, wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

- w kwocie 40 000 zł – budowa drogi gminnej w Malni (projekt);
- w kwocie 40 000 zł – budowa rowów drogowych do terenów inwestycyjnych przy ul. Fabrycznej w Gogolinie;
- w kwocie 48 000 zł – wykonanie dokumentacji projektowej dla sieci elektroenergetycznej zasilania odbiorców na terenie inwestycyjnym przy ul. Kamiennej w Gogolinie;
- w kwocie 145 000 zł – budowa oświetlenia ulicznego na działce nr 122 obręb Karłubiec (tereny inwestycyjne).