XXIX Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XXIX Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 26 stycznia, udział wzięło 14 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Naczelnik Wydziału Finansowego, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Komendant Straży Miejskiej w Gogolinie, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, radca prawny, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części przewodniczący komisji Rady Miejskiej w Gogolinie przedstawili sprawozdania z działalności w roku 2016. Komisja Rewizyjna odbyła 25 posiedzeń i przeprowadziła m.in. kontrolę w Domu Spokojnej Starości „Święta Barbara” w Kamionku oraz w Straży Miejskiej w Gogolinie. Kontrole dotyczyły analizy efektywności gospodarowania środkami w 2015 r., realizacji planu finansowego oraz analizy przychodów i dochodów w 2015 r. W trakcie obu kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w 2016 roku zebrała się na 20 posiedzeniach, natomiast Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji na 19 posiedzeniach. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Zdrowia odbyła 21 posiedzeń, w tym jedno wyjazdowe, podczas którego dokonano analizy działalności, stanu technicznego i wyposażenia placówek Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie oraz placówek bibliotecznych. W 2016 roku Komisja Infrastruktury Komunalnej, Ładu, Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska spotkała się 20 razy.

W dalszej części przyjęto plany pracy komisji na rok 2017 oraz przyjęto uchwały:

 • ► zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej w Gminie Gogolin w związku z błędem pisarskim w poprzedniej uchwale;
 • ► w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Gogolin, co wynika z ustawy o samorządzie gminnym;
 • ► w sprawie uchwalenia „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Gminy Gogolin na 2017 rok”, który określa lokalną strategię w zakresie profilaktyki i minimalizacji szkód wynikających z używania alkoholu.
 • ► w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gogolin instrumentem płatniczym, tzn. kartą płatniczą;
 • ► w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Na mocy uchwały udziela się pomocy finansowej Województwu Opolskiemu w kwocie 20 641 zł, z przeznaczeniem na wspólną organizację doradztwa metodycznego nauczycieli;
 • ► w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kędzierzyn – Koźle, w kwocie  32 000 zł, z przeznaczeniem dla schroniska dla bezdomnych zwierząt;
 • ► w sprawie dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów:

- w kwocie 63 393 zł – refundacja wniosku o płatność w związku z realizacją projektu „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie”.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków:

- w kwocie 50 000 zł – dotacja na budowę wydziału lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego;

- w kwocie 12 000 zł – dotacja na realizację programu profilaktycznego „Program przeciwdziałania wadom postawy u dzieci i młodzieży w Gminie Gogolin na lata 2016 – 2020.

Ponadto Burmistrz Gogolina poinformował radnych o:

 • ►  nominacji Gogolina do prestiżowej nagrody Lider Rozwoju Regionalnego”. Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego trafia do miejsc, gdzie widać pozytywne zmiany w otoczeniu, dzięki realizacji wielu kluczowych projektów. Program prowadzi Polska Agencja Przedsiębiorczości. Rozstrzygnięcie plebiscytu oraz wręczenie nagród odbędzie się 26 października 2017 roku w Zielonej Górze;
 • ►  pozytywnych wynikach kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Urzędzie Miejskim w Gogolinie;
 • próbnej wymianie oświetlenia ulicznego przy ul. Kasztanowej w Gogolinie na energooszczędne. Zamontowano tam żarówki o różnych natężeniu i barwie światła, tak by wybrać najlepszą opcję;
 • spotkaniu z Markiem Gaszyńskim – znanym dziennikarzem, legendą Polskiego Radia, które odbędzie się 10 lutego o 18.00 w Nutka Cafe.

Dużą część posiedzenia radni przeznaczyli na dyskusję na temat smogu. Rozmawiano o aktualnych działaniach, zmierzających do poprawy stanu jakości powietrza w Gminie Gogolin oraz rozważano inne opcje, które miałyby na celu przeciwdziałanie powstawaniu smogu oraz pomóc w monitorowaniu poziomu zanieczyszczenia powietrza.