Rekordowy budżet na rok jubileuszowy

 

W XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 grudnia udział wzięli: 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtys wsi Chorula, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, radca prawny oraz przedstawiciele lokalnych mediów. Jedną z najważniejszych uchwał podjętych przez radnych była uchwała budżetowa.

W pierwszej części przyjęte zostały plany pracy Rady Miejskiej w Gogolinie oraz Komisji Rewizyjnej na 2017 rok. Rada Miejska zaplanowała w 2017 r. 10 posiedzeń, Komisja Rewizyjna w nowym roku zaplanowała m. in. kontrolę działalności dwóch gminnych jednostek organizacyjnych – Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

Z powodzeniem pozyskują inwestorów

Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji Arnold Joszko przedstawił informację o działaniach Burmistrza Gogolina zmierzających do pozyskania inwestorów. Jak się okazuje Inwestowaniem w Gminie Gogolin zainteresowane jest coraz szersze grono przedsiębiorców. Przedsiębiorcy i firmy już prowadzące działalność na terenie gminy dynamicznie się rozwijają poprzez rozbudowę swoich zakładów, poszerzając tym samym paletę oferowanych produktów i usług. Z kolei we współpracy z PAIiZ oraz opolskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera prowadzonych jest kilka projektów dla inwestorów z Europy Zachodniej, jak również z Azji, którzy rozważają lokalizację nowych inwestycji właśnie w Gogolinie. W 2016 roku dokonano zmian w miejscowych planach miejscowości: Chorula, Gogolin, Kamień Śląski, Kamionek, umożliwiając inwestorom poszerzenie działalności. Dokonano również zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin oraz planu Tarnów Opolski Wschód. Obecnie są przygotowywane zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kamień Śląski, by umożliwić na wyznaczonych terenach powstanie zorganizowanej przestrzennie rekreacji. Po raz kolejny Gmina Gogolin uczestniczyła również w ogólnopolskim konkursie „Grunt na Medal 2016”. Teren wskazany przez Gminę Gogolin zajął drugie miejsce.

Rekordowy budżet uchwalony

Podczas ostatniej w tym roku Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, radni jednomyślnie 15 głosami „za” uchwalili przygotowany przez Burmistrza Gogolina budżet gminy na 2017 rok. Jest to najwyższy w historii samorządności budżet miasta. Budżet po stronie dochodów (wraz z przychodami) i wydatków (wraz z rozchodami) zaplanowano na poziomie 76 859 700 zł. Niezwykle ambitny plan zakłada wydatki majątkowe (inwestycyjne) na poziomie aż 16 980 958 zł. Wydatki remontowe zaplanowano w kwocie 2 446 973 zł. Projekt uchwały budżetowej został również pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

 

 

W dalszej części jednogłośnie podjęto uchwały w sprawie:

► uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata2017 – 2024. Wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na podstawie analizy wykonania dochodów i wydatków budżetowych w latach 2014 – 2015, trzech kwartałów roku 2016 oraz wytycznych Ministra Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię RIO i przewodniczących komisji stałych Rady Miejskiej.

► zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W październiku 2016 roku Rada Miejska w Gogolinie wyraziła zgodę na utworzenie spółki gminnej pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne. Zarząd spółki dokonał analizy powierzonych zadań, która wykazała, że zadania polegające na utrzymaniu składowiska odpadów i unieszkodliwianiu odpadów powinny pozostać w KPW. Jest to uwarunkowane wielkością przychodów uzyskiwanych z zewnątrz (poza gminą) przez składowisko odpadów. Włączenie składowiska odpadów w struktury GUK skutkowałoby brakiem możliwości powierzania tej spółce zadań własnych gminy bezprzetargowo, w drodze procedury „in – house”, czyli byłoby zaprzeczeniem przewodniej idei i celu utworzenia tej spółki. Na mocy uchwał wyłącza się ze struktury spółki GUK składowiska odpadów i pozostawia to zadanie w spółce KPW.

► zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora. Zmiana związana jest ze zmianą Regulaminu wydawania i użytkowania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora, przez Województwo Opolskie. Proponowane zmiany dotyczą poszerzenia grona odbiorców o osoby sprawujące opiekę nad osobami zależnymi oraz instytucjonalne domy dziecka.

► ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gogolin oraz określenia warunków zwolnienia z opłat. W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty,  konieczne było podjęcie niniejszej uchwały.

► przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gogolin na rok 2017. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie jest zadaniem własnym gminy wynikającym z przepisów ustawy o ochronie zwierząt. W gminie Gogolin w roku 2016 w ramach realizacji Programu opieki na bezdomnymi zwierzętami:

  • ♦ interwencyjnie odłowiono z terenu gminy 11 bezdomnych zwierząt,
  • ♦ przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kędzierzynie – Koźlu 14 bezdomnych psów, w tym 14 psów ze schroniska trafiło do adopcji,
  • ♦ w Schronisku wykonano 10 zabiegów weterynaryjnych sterylizacji i kastracji zwierząt,
  • ♦ w ciągu roku przeprowadzono 10 usług weterynaryjnych w związku ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt na terenie gminy.

Na rok 2017 na realizację Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami zabezpieczono środki w budżecie Gminy Gogolin w wysokości 49 900 zł. Zgodnie z dokumentem, w 2017 roku opiekę zwierzętom bezdomnych z terenu gminy Gogolin zapewni Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Kędzierzynie – Koźlu, na mocy zawartego porozumienia międzygminnego. Schronisko to zapewni również ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez obligatoryjne zabiegi sterylizacji i kastracji. Pomoc weterynaryjną dla zwierząt po wypadkach zapewni Gabinet Lekarski lek. wet. Andrzeja Skóry w Krapkowicach. Opieki nad bezdomnymi zwierzętami gospodarskimi podjęło się również gospodarstwo rolne przy ul. Strzeleckiej w Gogolinie.

► wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 5 lat oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gogolin. Na mocy uchwały wyraża się zgodę na dzierżawę na okres 5 lat nieruchomości gruntowej w Choruli

► wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gogolin nieruchomości gruntowej położonej w Gogolinie – Karłubcu przy ul. Fabrycznej.

► wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości. Uchwała dotyczy sprzedaży działki w Gogolinie w drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli działek sąsiednich.

► określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gogolin, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gogolin udostępnianych operatorom i przewoźnikom oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. W związku z nowelizacją ustawy o publicznym transporcie, która nałożyła na gminy nowe obowiązki związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, konieczne było podjęcie uchwały. Gmina Gogolin zarządza 6 przystankami: w Gogolinie, Kamieniu Śląskim, Górażdżach oraz po dwa w Odrowążu i Kamionku.

► o zmianie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin. Burmistrz Gogolina wystąpił z projektem zmiany uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości proponując wydłużenie okresu zwolnienia z 3 do 5 lat. Uchwała zwalnia z podatku nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług, związane z realizacją inwestycji początkowej.

► dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

► w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malnia. Ze względu na liczne działania inwestycyjne, podejmowane w granicach obrębu Malnia, konieczne jest wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Na zakończenie Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala złożył radnym, sołtysom i wszystkim obecnym życzenia noworoczne oraz wręczył kalendarze na 2017 rok. 

Sesja.jpeg