Spotkania wigilijne w gminie

Jak co roku, w sołectwach na terenie Gminy Gogolin odbył się szereg spotkań przedświątecznych i opłatkowych, dla osób starszych, samotnych, potrzebujących. Wigilie zorganizowały też organizacje i stowarzyszenia, działające w Gogolinie.

Największa wigilia dla osób starszych i samotnych odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w środę 21 grudnia. Przy wspólnym stole spotkało się ponad 100 mieszkańców Gminy Gogolin, przedstawiciele samorządu, duchowni, a także kierownicy i dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych. Organizatorem spotkania był Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.

Wigilię zorganizowały również Akademia Trzeciego Wieku oraz Klub Seniora w Gogolinie. O oprawę muzyczną podczas wigilii dla słuchaczy ATW zadbał Julian Kuklewski, wiersze zaś recytowała Stanisława Kassner. Występy artystyczne dla członków Klubu Seniora w Gogolinie przygotowała natomiast Brygida Czekała wraz z młodzieżą naszego Zespołu Szkół. W wigilii udział wziął także dziekan dekanatu krapkowickiego ks. radca Krzysztof Korgel oraz gościnie przebywający na terenie parafii w Obrowcu Ojciec Mirosław.

Spotkania przedświąteczne odbyły się również w dzielnicach i sołectwach Gminy Gogolin. Niemal 100 mieszkańców Malni: seniorzy i osoby samotne oraz członkowie Klubu Aktywnych Seniorów uczestniczyło w wigilii, którą zorganizowali 18 grudnia sołtys wsi Barbara Herok oraz rada Sołecka Wsi Malnia. W wigilii zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Nasz Karłubiec”, zarząd dzielnicy oraz koło DFK oraz panie z „Naszego Klubu” udział wzięło 70 osób. Występ artystyczny przygotowały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gogolinie, pod przewodnictwem Kornelii Niemczyk. 9 grudnia spotkanie dla mieszkańców dwóch sołectw Dąbrówki i Zakrzowa poprzedziła uroczysta Msza Św. w intencji chorych i samotnych. Organizatorami byli: rady sołeckie wsi Dąbrówka i Zakrzów, Stowarzyszenie „Kraina białej damy” oraz koło Caritas. 11 grudnia w Centrum Aktywizacji Wiejskiej w Choruli odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków koła DFK Chorula. Z gościnnym przedstawieniem bożonarodzeniowym wystąpili uczestnicy Klubu Aktywnych Seniorów z Choruli, Malni i Górażdży. Organizatorami wydarzenia było koło DFK Chorula wraz z Radą Sołecką, radnym oraz sołtysem. Na spotkanie przedświąteczne swoich mieszkańców zaprosiła również Rada Sołecka w Górażdżach. O oprawę artystyczną zadbały dzieci ze Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej w Górażdżach, a także seniorzy z Choruli, Malni i Górażdży. W niedzielę 18 grudnia w sali OSP Obrowiec zorganizowano wigilię dla starszych, samotnych i rencistów. Udział brało w niej około 40 osób. Podczas wigilii wystąpiły dzieci i młodzież z Obrowca, odbyło się spotkanie z policjantem, zagrał również Seweryn Grobarek. Organizatorami spotkania byli: proboszcz  Krzysztof Korgel, Rada Sołecka Wsi Obrowiec z Sołtysem Patrykiem Blanią, Caritas, Rada Parafialna, OSP Obrowiec oraz Stowarzyszenie „Razem dla Obrowca”. Wigilie odbyły się również w Odrowążu, Kamieniu Śląskim oraz w Gogolinie – Strzebniowie.

Dziękujemy wszystkim Organizatorom wigilijnych spotkań za zaangażowanie i pielęgnację tej przedświątecznej tradycji.