Obrady Młodzieżowej Rady Miejskiej

W dniu 16 grudnia 2016r. w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Gogolinie odbyła się VIII Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie.

W sesji uczestniczyło 8 radnych, Sekretarz Gminy Gogolin i opiekunowie Młodzieżowej Rady Miejskiej - Łukasz Wojtkiewicz i Marek Cimek. W pierwszej kolejności radni - bez uwag - przyjęli sprawozdanie Prezydium Rady z działalności międzysesyjnej w okresie 30.09 - 16.12.2016r.

Podczas obrad radni podsumowali działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gogolinie w 2016 roku, a następnie omówili i jednogłośnie przyjęli Program Działalności Rady Miejskiej w Gogolinie na rok 2017. W przyszłym roku Młodzieżowa Rada Miejska zaplanowała działania związane m.in. z: upowszechnieniem idei samorządowej wśród młodzieży i integrację środowisk młodzieżowych, postanowiła również promować młodzieżową twórczość artystyczną, działalność sportową i charytatywną.