Realizacja Funduszu Sołeckiego 2016

Sołectwa Gminy Gogolin w ramach przyznanych środków z funduszu sołeckich na 2016 rok zrealizowały szereg działań mających na celu podniesienie jakości życia mieszkańców. Wysokość środków finansowych na ten rok dla wszystkich miejscowości wchodzących w skład gminy opiewała na kwotę 275 159,73 zł.

  • ► Mieszkańcy Choruli korzystając z zapisów nowej ustawy o funduszy sołeckim 5 000 zł przekazali na projekt rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Malni, gdzie uczęszczają też dzieci z Choruli. Dodatkowo sołectwo doposażyło Ochotniczą Straż Pożarną w Odrowążu, Centrum Aktywacji Wiejskiej i plac zabaw w Choruli na łączną kwotę ponad 5 000 zł. Zgodnie z wnioskiem społeczności lokalnej zamontowano także punkty świetlne na boisku przy ul. Lipowej za kwotę 10 000 zł.
  • ► Fundusz sołecki Dąbrówki w przeważającej części (ponad 8 000 zł) został przeznaczony na doposażenie placu zabaw, który znajduje się w sąsiedniej wsi Zakrzów. Dodatkowo za prawie 5 000 zł zakupiono wyposażenie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie i aparat fotograficzny wraz z osprzętem dla sołectwa Dąbrówka.
  • Górażdże środki finansowe w kwocie 10 000 wykorzystano na doposażenie placu zabaw w przedszkolu i na Placu Wiejskim. Za 9 000 zł wyremontowano pomieszczenia szatni na stadionie, a także wykonano remont posadzki w garażach Ochotniczej Straży Pożarnej. Sama jednostka OSP została doposażona w sprzęt przeciwpożarowy za 2 000 zł. Dodatkowo mieszkańcy zakupili namiot biesiadny w celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej sołectwa.
  • ► Taką samą kwotą co Górażdże, dysponowało w tym roku sołectwo Kamień Śląski. 40% przypadających środków ponad 18 000 zł wykorzystano na remont toalet w zespole przedszkolnym i wykonanie chodnika. Jak co roku mieszkańcy przeznaczyli kwotę 5 000 zł na organizację corocznego „Jarmarku u św. Jacka”, na który przybywają tysiące osób z kraju i za granicy.
  • Kamionek mając do dyspozycji środki z funduszu sołeckiego, część tej kwoty – 9 000 zł przeznaczyło na wykonanie kontenera magazynowego. Zakupiono także nagłośnienie dla sołectwa, szafę do sołtysówki i komplety stołów/ławek piknikowych łącznie na kwotę prawie 14 000 zł.
  • ► W Malni pulę przyznanych środków zagospodarowano przede wszystkim na dokończenie bieżni i skoczni w dal na boisku. Dodatkowo sołectwo przeznaczyło ponad 1 000 zł na wykonanie tablicy informacyjnej na Placu Wiejskim. Przekazano także 6 000 zł na wykonanie projektu rozbudowy Oddziału Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej.
  • ► W Obrowcu, największym wydatkiem w tym roku był remont sali Ochotniczej Straży Pożarnej za ponad 13 000 zł. Była to kontynuacja wcześniejszych prac wokół straży pożarnej. Prawie 10 000 zł wydano na zakup namiotu i zakup urządzeń fitness do siłowni zewnętrznej. Na organizację obchodów „90 – lecia Ochotniczej Straży Pożarnej” przeznaczono także 2 000 zł.
  • ► Mieszkańcy Odrowąża przyznane środki finansowe, prawie w całości – ponad 27 000 zł przeznaczyli na zagospodarowanie terenu u zbiegu ulicy Szkolnej z ulicą Wiejską, co przyczyniło się do poprawy wyglądu estetycznego sołectwa.
  • ► Sołectwo Zakrzów swoje środki pieniężne podzieliło na dwa zadania. 20 000 zł przeznaczono na wykonanie utwardzenia terenu przy boisku sportowym, natomiast prawie 5 000 zł na doposażenie w elementy małej architektury placu zabaw w Zakrzowie.