Usuwanie drzew i krzewów

Przepisy prawne dotyczące ochrony terenów zieleni i zadrzewień zawarte są w rozdziale 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Określono tam m.in.: organy właściwe do wydawania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, wniosek o ich usunięcie, sytuacje  kiedy nie jest konieczne uzyskanie tego zezwolenia oraz system opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów.

Zgodnie z obowiązującym prawem, aby usunąć drzewo lub krzew z terenu nieruchomości niezbędne jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Najczęściej wydawane jest ono przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta z dwoma wyjątkami:

  • w przypadku gdy zezwolenie dotyczy usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zezwolenie wydaje wojewódzki konserwator zabytków,
  • w przypadku gdy nieruchomość jest własnością gminy i nie jest oddana do użytkowania wieczystego, zezwolenie wydaje starosta.

Należy przy tym pamiętać, że usuwanie drzew i krzewów bez zezwolenia podlega wysokim karom pieniężnym.

Formularz wniosku o usunięcie drzew lub krzewów można pobrać pod linkiem poniżej.

PDFWniosek o usunięcie drzew lub krzewów.pdf

Organ wydając zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu powinien orzekać biorąc pod uwagę słuszny interes strony oraz interes społeczny, np. bezpieczeństwo ludzi (m.in. czy zachodzi zagrożenie bezpieczeństwa i istnieją rozwiązania alternatywne) oraz ochronę przyrody (m.in. stan zdrowotny i wartość przyrodniczą drzew, ograniczenia wynikające z ustanowienia obszarów chronionych lub ochrony gatunkowej).

Zadrzewienia stanowią ważną ostoję różnorodności biologicznej, są schronieniem dla licznych gatunków ptaków, nietoperzy i owadów, zarówno w krajobrazie półnaturalnym, jak i antropogenicznym. Przyczyniają się do poprawy warunków życia ludzi, ponieważ kształtują warunki wodne i mikroklimatyczne, istotnie wpływają na poprawę stanu środowiska oraz podnoszą walory estetyczne krajobrazu. Ponadto zadrzewienia pełnią ważną funkcję społeczną i kulturową.