XXVI Sesja Rady Miejskiej

24 listopada odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Uczestniczyli w niej: 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie, radca prawny oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Sprawozdanie z realizacji programu niskoemisyjnego przedstawił Waldemar Lis – kierownik Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gogolinie. W 2016 roku na rzecz gminnej gospodarki niskoemisyjnej, wykonano m.in. termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie, termomodernizację Urzędu Miejskiego w Gogolinie oraz instalację solarną w Domu Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku; rozpoczęto również przebudowę budynku istniejącego dworca kolejowego na centrum przesiadkowe. Ponadto wykonano banery edukacyjne, dotyczące dobrych praktyk w zakresie niskoemisyjnego spalania paliw stałych, a także dofinansowano wymianę pieców węglowych na proekologiczne. W bieżącym roku wymieniono również 24 punktów świetlnych na energooszczędne. Łącznie, na działania związane z gospodarką niskoemisyjną wydatkowano z budżetu Gminy Gogolin ponad 2 miliony złotych.

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

-zmieniająca uchwałę w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”. Zmiana dokumentu związana jest z prośbą Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego o uzupełnienie i skorygowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji. W LPR zaszły trzy zmiany: po pierwsze, do wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zastosowano mierniki rozwoju w odniesieniu do wartości całej gminy Gogolin. Na podstawie analizy wskaźników dla całej gminy wykazano, że miasto, w porównaniu do pozostałych obszarów wiejskich gminy, znajduje się w głębszych kryzysie. Dokument został uzupełniony ponadto o jasno wyodrębnione kierunki działań dla realizacji poszczególnych celów; przedstawiono również wizję obszaru po rewitalizacji. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. W związku z wnioskiem Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Gogolińskiej, w rocznym programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, uwzględniono kwotę 50 000 zł, na działania stowarzyszenia, związane z realizacją przedsięwzięć jubileuszowych. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat i trybu ich pobierania. Na mocy uchwały, radni ustalili koszt jednej godziny usług opiekuńczych na 14 zł, począwszy od 1 stycznia 2017 roku. W poprzednich latach, koszt 1 godziny wynosił: w 2013 r. 12 zł, w 2014 r. 12,50 zł, a w 2015 r. 13 złotych, a w 2016 r. 13,50 zł. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-powierzenia Gminie Krapkowice realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. W związku z brakiem środowiskowego domu samopomocy na terenie Gminy Gogolin, postanawia się w drodze uchwały powierzyć zapewnienie miejsc mieszkańcom Gminy Gogolin w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krapkowicach. Dotacja finansowa na rok 2017 wyniesie miesięcznie 294 zł na jednego uczestnika, korzystającego z usług ośrodka wsparcia. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-o zmianie uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów niepublicznych prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających opiekunów dziennych na terenie Gminy Gogolin. W związku z wnioskiem spółki prowadzącej żłobek w Gogolinie o zwiększenie dotacji, na mocy uchwały zwiększa się dotychczasową kwotę z 350 złotych do 400 złotych na jedno dziecko. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania, a także ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Gogolin przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania. W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dnia 23 czerwca 2016 r. i szczegółowym określeniem zasad naliczania dotacji dla danego typu szkół, konieczne było uaktualnienie wyżej wymienionych uchwał. Uchwały podjęto 15 głosami „za”;

-wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat z dotychczasowym dzierżawcą. Chodzi o lokal, stanowiący wydzieloną część budynku zamiejscowego oddziału przedszkolnego w Górażdżach, znajdujący się w zarządzie Publicznego Przedszkola nr 1 w Gogolinie. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gogolin zadań własnych Gminy Tarnów Opolski w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz zawarcia w tym przedmiocie porozumienia międzygminnego. Na mocy uchwały oraz zawartego porozumienia międzygminnego, Gmina Gogolin przejmuje zadanie własne Gminy Tarnów Opolski, polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych oraz tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Zadania będą realizowane przez Gogolińskie Usługi Komunalne. Gmina Tarnów Opolski będzie ponosiła koszty realizacji zadań. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (uchwałę podjęto 13 głosami „za”, 1 głosem „przeciw” i 2 głosami „wstrz.”) oraz dopłaty dla taryfowych odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie gminy Gogolin (uchwałę podjęto 15 głosami „za”). W celu zmniejszenia obciążeń jakie ponoszą mieszkańcy korzystając z ww. usług, zastosowano dopłaty do operatora (KPW Gogolin) w następujących wysokościach:

   -do ceny 1 m3 dostarczonej wody dla odbiorców indywidualnych – 0,13 zł netto;

   -do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych – 3,95 zł netto.

 Wysokości dopłat została utrzymana na poziomie z roku 2016 r.

 

Opłaty za wodę i ścieki –
ceny obowiązujące mieszkańców, po uwzględnieniu dopłat

Woda

Stawka na rok 2017

(brutto)

Zmiana w stosunku do stawek obowiązujących
w 2016 r.

Cena
za 1m
3 dostarczonej wody

4,02 zł

+ 0,08 zł/brutto

Stawka opłaty abonamentowej

7,34 zł /za odbiorcę/mies.

 + 0,23 zł/brutto

Ścieki

Stawka na rok 2017

(brutto)

Zmiana w stosunku do stawek obowiązujących
w 2016 r.

Cena za
1 m
3 odprowadzanych ścieków

6,80 zł

+ 0,29 zł/brutto

Stawka opłaty abonamentowej

5,78 zł/za odbiorcę/mies.

+ 0,09 zł/ brutto

 

-określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r., górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości obniżono względem ogłoszonych na rok 2016. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Gogolin:

Rodzaj podatku

Kwota

od budynków mieszkalnych lub ich części

0,64 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

21,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

3,68 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych budynków lub ich części, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem garaży niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

3,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od pozostałych budynków lub ich części, zajętych na garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

4,47 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

od budowli

2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7

od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,86 zł od 1m2 powierzchni

od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

4,54 zł od 1 ha powierzchni

od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,24 zł od 1m2 powierzchni

od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejście w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego

2,94 zł od 1 m2 powierzchni

 

Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. Uchwała w tej sprawie wynika z konieczności dostosowania do zmienionej ustawy. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

 Zwiększa się budżet po stronie dochodów:

   -wpływy z usług – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Gogolinie – 11 690 zł;

   -wpływy z usług – Publiczne Przedszkole nr 1 w Gogolinie – 9 500 zł.

Zmniejsza się budżet po stronie wydatków:

   -zmniejszenie wydatków przeznaczonych na dowożenie uczniów do szkół w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Gogolinie – 8 310 zł.

Uchwałę podjęto 15 głosami „za”;

-wyrażenia poparcia dla działań Związku Gmin Śląska Opolskiego i gmin zmierzających do uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy. Na mocy uchwały wyraża się poparcie dla czterech uchwał Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice oraz Prószków, dotyczących zmiany granic tych gmin oraz uchwałę Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego, zawierającą stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec przyłączenia do miasta Opola części terenów wyżej wymienionych gmin. Uchwałę podjęto 15 głosami „za”.

Podczas sesji, radni pogratulowali Burmistrzowi Gogolina Joachimowi Wojtali uzyskania tytułu „Samorządowego Mecenasa Polskiej Sztuki”, podczas Polskiego Festiwalu Sztuki „Orzeł 2016”.