Zakończyli ciekawy projekt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie zakończył realizację zadania publicznego pod nazwą „Inna perspektywa kolorów świata”. Celem tego przedsięwzięcia było stworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi. Gmina Gogolin, ubiegając się o dotację na ten cel, uzyskała 100% wnioskowanej kwoty, czyli 41 470 zł.

Zadanie realizowano od lipca do listopada br. W ramach programu zorganizowano m.in. treningi  wsparcia, indywidualne treningi asertywności i umiejętności oraz „kurs fotoreportera”. Podczas sesji fotograficznych powstał także materiał, który wykorzystano do przygotowania okolicznościowego kalendarza ze zdjęciami uczestników. Projekt zrealizowano dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gogolinie, gdzie prowadzono zajęcia artystyczne i  Instytutem Naukowo – Badawczym Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śl. Tam właśnie odbywały się zajęcia terapeutyczne z końmi rasy Fiord, uczestnicy korzystali także z zabiegów hydroterapeutycznych według metody ks. Sebastiana Kneippa. Zwieńczeniem  pięciomiesięcznych działań był wyjazd edukacyjno – rekreacyjny do Krakowa.

Spotkanie podsumowujące realizację zadania odbyło się 16 listopada br., w Gminnym Centrum Kultury w Gogolinie. Uczestniczyły w nim osoby biorące udział w projekcie i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie. Wśród zaproszonych gości był Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala i dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, prezesi miejscowych stowarzyszeń, seniorzy z Akademii Trzeciego Wieku i Klubu Seniora oraz liczni goście z zaprzyjaźnionych placówek: Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krapkowicach.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gogolinie Izabela Olczyk w obszernej prezentacji przedstawiła zrealizowane zadanie, wyraziła również podziękowanie władzom samorządowym gminy, burmistrzowi i przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, dyrektorowi Instytutu Naukowo – Badawczego Sebastianeum Silesiacum w Kamieniu Śl. oraz dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie.

Burmistrz podsumowując półroczne działania Ośrodka Pomocy Społecznej wyraził wdzięczność i zadowolenie z tego, iż udało się pozyskać do tego zadania wartościowych partnerów, co pozwoliło m. in. zmaksymalizować  efekty projektu, z korzyścią dla beneficjentów. Podkreślił również, że realizacja takich zadań przyczynia się do budowania dobrej marki gminy. Podczas spotkania odczytano także list Wicewojewody Opolskiego Violetty Porowskiej, który wpłynął na ręce burmistrza J. Wojtali. Podsumowaniem był wernisaż prac uczestników projektu, wykonanych podczas warsztatów, prowadzonych przez artystę plastyka Bożenę Kurek di Maggio oraz zajęcia „Jesienni i kreatywni”.

Zadanie publiczne pod nazwą „Inna perspektywa kolorów świata” została zgłoszona przez Gminę Gogolin do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi’’, uzyskało pozytywną rekomendację Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.