TAK dla wiaduktu w Gogolinie

 

W Gogolinie realizowane będą dwie ważne inwestycje, na które mieszkańcy czekali przez dziesięciolecia!

Z inicjatywy Posła Ziemi Opolskiej, wiceministra Patryka Jakiego, we wtorek 8 listopada w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w Warszawie odbyło się spotkanie, dotyczące budowy wiaduktu kolejowego oraz podziemnego przejścia dla pieszych oraz rowerzystów w Gogolinie, o które od wielu lat zabiega Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala.

W spotkaniu z Wiceministrem Sprawiedliwości, Posłem Ziemi Opolskiej Patrykiem Jakim oraz Wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Bittelem, odpowiedzialnym za transport i inwestycje kolejowe, uczestniczyli przedstawiciele samorządu Gminy Gogolin: burmistrz Joachim Wojtala, zastępca burmistrza Krzysztof Długosz oraz naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert, a także przedstawiciele spółki PKP Polskie Linie Kolejowe: Włodzimierz Żmuda – członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dyrektor ds. jakości inwestycji i ryzyka operacyjnego oraz Tadeusz Sobotnik – zastępca dyrektora Biura Planowania Strategicznego PKP PLK S.A. 

spotkanie_minister.jpeg

Celem spotkania było wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania problemu rewitalizacji linii kolejowej E30 i dojścia do porozumienia, w sprawie budowy dwupoziomowego skrzyżowania dla ruchu kołowego oraz podziemnego tunelu dla pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych w Gogolinie. Wiceminister Patryk Jaki oraz Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala przedstawili liczne argumenty, przemawiające za koniecznością tego przedsięwzięcia. Są to m.in. problemy wynikające z zakwalifikowania drogi wojewódzkiej nr 409 jako trasy alternatywnej dla autostrady A4, w przypadku zablokowania autostrady. Częste zamykanie przejazdu kolejowego, wielogodzinne zatory drogowe, utrudnienia w  ruchu, a także brak innej, alternatywnej dla autostrady i drogi wojewódzkiej nr 409 trasy, mają wpływ na zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców miasta. Linia E30 to najważniejsza arteria kolejowa i trasa dojazdowa do dwóch wojewódzkich miast; przez Gogolin rocznie przejeżdża ok. 30 000 pociągów, a ruch zostaje wstrzymany średnio przez 8 godzin na dobę. Gmina Gogolin od wielu lat prowadzi zintensyfikowana działania, zmierzające do zrealizowania tych inwestycji. Pierwsze kroki w tej kwestii, samorząd Gminy Gogolin poczynił już w 2008 roku. Od tego czasu gmina wykupiła działki i nieruchomości, a Rada Miejska w Gogolinie, z inicjatywy Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali, podjęła uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ze wskazaniem lokalizacji wiaduktu.  Na ten cel Gmina Gogolin wydatkowała już 1 mln 800 tysięcy zł.  Burmistrz Gogolina odbył też szereg spotkań i wystosował kilkanaście pism, z prośbą o poparcie oraz wpłynięcie na zakres prac modernizacyjnych, na przebiegającej przez Gminę Gogolin linii kolejowej E30. W listopadzie 2014 roku Gmina Gogolin zawarła z PKP SA umowę, której efektem będzie wybudowanie przez Gminę Gogolin nowoczesnego centrum przesiadkowego, na bazie majątku otrzymanego od PKP SA., dla mieszkańców Gminy Gogolin oraz Krapkowice.  Działania PKP PLK SA. mogą wpłynąć niekorzystnie na możliwość wywiązania się Gminy Gogolin z podjętych wobec PKP SA zobowiązań (brak możliwości osiągnięcia celu funkcjonalnego).

Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel zwrócił się do obecnych na spotkaniu przedstawicieli PKP z zapytaniem, jakie rozwiązanie może zaproponować spółka. Członek zarządu PKP Włodzimierz Żmuda przyznał, że Gmina Gogolin to bardzo dobry partner do negocjacji i rozmów. W związku z licznymi działaniami samorządu Gminy Gogolin w kwestii wiaduktu i tunelu, spółka PKP złożyła już wniosek o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych z Unii Europejskiej, który uwzględnia m.in. budowę podziemnego przejścia dla pieszych, rowerzystów oraz osób niepełnosprawnych. Burmistrz Gogolina stwierdził, iż jest to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców miasta, ale zgodnie z wiceministrem Patrykiem Jakim uznali, iż budowa podziemnego tunelu nie rozwiązuje problemu komunikacyjnego, z którym boryka się Gmina Gogolin.

W trakcie spotkania udało się jednak wypracować wspólne stanowisko. PKP S.A. zadeklarowało, iż rozważy budowę wiaduktu w Gogolinie i poniesienie kosztów związanych z jego budową. Gmina Gogolin oraz samorząd Województwa Opolskiego przejmą natomiast wydatki związane ze skomunikowaniem istniejących dróg z powstającym wiaduktem –  nasypem i budową dróg dojazdowych. Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala zobowiązał się też do dalszego koordynowania czynności, związanych z budową wiaduktu; podjął się również przygotowania listu intencyjnego. W najbliższych dniach Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala spotka się z Marszałkiem Województwa Opolskiego, w celu podjęcia dalszych ustaleń w sprawie realizacji budowy wiaduktu. Zarówno Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, jak również Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Bittel zadeklarowali całkowite poparcie i wsparcie działań Gminy Gogolin. Inwestycja budowy podziemnego tunelu będzie realizowana niezależnie od budowy wiaduktu.