XXV Sesja Rady Miejskiej

XXV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie poświęcona była w głównej mierze ocenie stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin za ubiegły rok szkolny. W posiedzeniu, które odbyło się 27 października, udział wzięło 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji UM w Gogolinie Irmgarda Żyła, naczelnik Wydziału Funduszy i Mechanizmów Finansowania Inwestycji Krzysztof Reinert, Jarosław Bauer z Komunalnego Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Gogolin Sp. Z o.o., przedstawiciele Zarządu Koła DFK Gogolin, dyrektorzy placówek oświatowych, sołtys wsi Malnia, radca prawny oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

W pierwszej części Burmistrz Gogolina przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej, tj. w okresie od 29 września do 27 października. Zaprezentował również najnowszą inwestycję – budowę mieszkań socjalnych, przy ul. Konopnickiej w Gogolinie. Poinformował ponadto o pozyskaniu przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., w formie leasingu, 6 nowych samochodów dostawczych.

W następnej części obrad:

► przedstawiono informację o złożonych oświadczeniach majątkowych (radnych, burmistrza oraz właściwych pracowników Urzędu Miejskiego). Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie Piotr Czok poinformował, iż radni uczynili to w terminie i w komplecie. Pozostałe osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń majątkowych, muszą dokonać drobnych korekt. 

dokonano oceny szkolnictwa w Gminie Gogolin za rok szkolny 2015/2016.

Informację na temat stanu szkolnictwa w Gminie Gogolin w roku szkolnym 2015/2016 przedstawiła naczelnik Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Gogolinie Irmgarda Żyła, a najważniejsze zagadnienia i osiągnięcia związane z działalnością zaprezentowali dyrektorzy gminnych placówek oświatowych.

W roku szkolnym 2015/2016 do placówek oświatowych na terenie Gminy Gogolin uczęszczało 1 045 osób. Jest to znaczny wzrost w stosunku do lat poprzednich; w roku szkolnym 2013/2014 było to 898 osób, a w kolejnym (2014/2015) 933 osób. Znacznie zwiększyła się liczba uczniów w szkole ponadgimnazjalnej. W ciągu ostatnich 3 lat liczba ta wzrosła z 70 do 152. Wydatki poniesione na oświatę w Gminie Gogolin w roku 2015 wyniosły łącznie 16 764 618,92 zł, a na inwestycje wydatkowano 417 916,68 zł. Subwencja oświatowa na rok 2015 wynosiła 8 605 758 zł. W 2015 r. w Gminie Gogolin dowożono do szkół 347 uczniów. Koszty dowozu wyniosły 344 587,58 zł. Dowożonych było również 8 niepełnosprawnych dzieci, co kosztowało 14 209,33 zł. 20 nauczycieli z Gminy Gogolin uzyskało awans zawodowy, a 123 nauczycieli wzięło udział w kursach doszkalających. Szkoły i przedszkola realizowały także liczne programy profilaktyczne i projekty edukacyjne, np. „Nie pal przy mnie, proszę”, „Książki naszych marzeń”, „Młody Lider w Rozwoju”. W roku szkolnym 2015/2016 w placówkach oświatowych przeprowadzono liczne remonty i inwestycje m.in. zmodernizowano plac zabaw przy PSP nr 3 w Gogolinie, wyremontowano łazienki w oddziale przedszkolnym przy PSP w Kamieniu Śl. oraz stołówki z Zespole Szkół w Gogolinie i odmalowano sale lekcyjne w PSP nr 2 w Gogolinie.

 

 

W dalszej części podjęto uchwały w sprawie:

zmiany uchwały dotyczącej przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie poprzez jego likwidację w celu utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. oraz utworzenia przez Gminę Gogolin spółki działającej pod firmą Gogolińskie Usługi Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Obie uchwały zostały jednomyślnie przyjęte 15 głosami „za”. Rada Miejska w Gogolinie wyraziła wolę utworzenia spółki, która będzie działała pod nazwą Gogolińskie Usługi Komunalne Sp. z o. o. Do zadań firmy należeć będzie utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk, unieszkodliwienie odpadów komunalnych;  dbanie o zieleń gminną i zadrzewienie, a także gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi. W związku z planami budowy mieszkań komunalnych i socjalnych przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. zwiększono zakres działalności spółki i powierzono jej zadania własne Gminy Gogolin o charakterze użyteczności publicznej, obejmujące sprawy gminnego budownictwa mieszkaniowego.

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, przy ul. Ligonia oraz ul. Kolejowej w Gogolinie. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Na mocy uchwały wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gogolin od spółki PKP nieruchomości położonej w Gogolinie, która umożliwi optymalne zagospodarowanie sąsiedniej nieruchomości, przeznaczonej pod Centrum Przesiadkowe. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”.

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chorula. Ze względu na liczne działania inwestycyjne, podejmowane w Choruli, konieczne było wprowadzenie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”.

dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków: - w kwocie 15 000 zł na dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie na utworzenie „Klubu młodego odkrywcy”. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”. Zwiększono również plan wydatków w łącznej kwocie 287 000 zł na działalność placówek oświatowych. W większości przeznaczone zostaną one na wynagrodzenia dla nauczycieli.

zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Na mocy uchwały dodano nowe zadania:

  • - „Doradztwo prawne i analiza ekonomiczna – zaprojektowanie, budowa i utrzymanie obiektów sportowych miasta Gogolin” w kwocie 155 000 zł;
  • - „Sprzątanie wraz z zakupem środków czystości na hali sportowej im. B. i Z. Blautów” w kwocie 495 000 zł;
  • - „Usługi ratownicze na pływalniach” w kwocie 720 000 zł;
  • - „Centrum Przesiadkowe Gogolin” (dokonano zmian w kwotach w poszczególnych latach; kwota ogółem pozostała bez zmian);
  • - „Termomodernizacja budynku oraz sali gimnastycznej PSP w Kamieniu Śląskim” (dokonano zmian w kwotach w poszczególnych latach; kwota ogółem pozostała bez zmian).

Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”.

przekazania wniosku Zarządu Koła DFK Gogolin, który wpłynął do Rady Miejskiej w Gogolinie. Koło DFK Gogolin zwróciło się do radnych z prośbą o zamieszczenie logotypu TSKN, wraz z opisem: „25 lat/Jahre 1990 – 2015” oraz niemieckiego powitania, na nowych tablicach wjazdowych do Gogolina tzw. „witaczach”, w związku z 50 – leciem nadania praw miejskich Gogolinowi. Wniosek został przekazany Burmistrzowi Gogolina. Uchwałę przyjęto 15 głosami „za”.

Wolne wnioski

♦ Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Czok poinformował o pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r., przedłożonej przez Burmistrza Gogolina.

♦ Poinformowano, iż do Rady Miejskiej w Gogolinie i Burmistrza Gogolina wpłynęła prośba NZOZ „Vena” Usługi Pielęgniarskie w Krapkowicach, dotycząca zwiększenia kwoty dotacji dla dzieci uczęszczających do żłobka „Bajkowa Kraina” w Gogolinie. Burmistrz Gogolina przekazał radnym, że jest już po spotkaniu z właścicielami placówki i stoi na stanowisku, aby pozytywnie rozpatrzyć wniosek i uwzględnić w projekcie budżetu na 2017 rok zwiększenie środków dotacji o 50 zł na jedno dziecko, tj. do 400 zł.

♦ Omówiony został wniosek Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, dotyczący woli przekazania Gminie Gogolin przez Koło DFK Gogolin tablicy upamiętniającej sylwetkę Johanessa Hellmana – założyciela ochotniczych straży pożarnych na Śląsku. W związku ze stwierdzeniem niespełnienia wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, z dnia 18 marca 2002, w sprawie wypadków, w którym nazwom i tekstom w języku polskim mogą towarzyszyć wersje w przekładzie na język obcy, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, rekreacji i Zdrowia negatywnie zaopiniowała wniosek. W ślad za opinią komisji, Rada Miejska w Gogolinie odrzuciła wniosek i zaproponowała dostosowanie treści tablicy do wymogów ww. rozporządzenia.

♦ Burmistrz Joachim Wojtala przedstawił radnym projekt „Kalendarza Imprez Kulturalnych” w jubileuszowym roku 2017. Omówił wstępne kwestie związane z 50. rocznicą nadania praw miejskich Gogolinowi, a także poinformował o wystosowanych pismach w tej sprawie do Marszałka Województwa Opolskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Starosty Krapkowickiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Krapkowickiego, wójtów i burmistrzów, a także do dyrektorów jednostek kulturalnych w powiecie krapkowickim.