Centrum przesiadkowe

 

Gmina Gogolin zrealizowała projekt pn.: „Centrum Przesiadkowe w Gogolinie” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zestawienie RPO+OPO+EFRR.jpeg

Oszacowana wartość inwestycji wyniosła 10.029.957,86 PLN, natomiast dofinasowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3.354.188,28 PLN, co stanowi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu.

Celem projektu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców Aglomeracji Opolskiej. Inwestycja ma na celu ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej poprzez zapewnienie odpowiedniej alternatywy dla indywidualnego transportu samochodowego i integrację systemów transportowych. Wpłynie to na niwelowanie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne, głównie w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń . Szacuje się że roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie: 111,12 T/CO2, zgodnie z PGN dla Gminy Gogolin. Realizacja projektu poprawi wydajność i standard usług, komfort i bezpieczeństwo podróżujących oraz dostosuje infrastrukturę transportową do potrzeb osób niepełnosprawnych. W perspektywie wieloletniej  nastąpi zwiększenie udziału transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, co pozytywnie wpłynie na mobilność zawodową mieszkańców oraz zwiększy atrakcyjność gospodarczą naszego regionu.

 

 

 

 

Inne informacje o realizowanym projekcie w poniższych artykułach: