Solidarni wobec zagrożenia

18 października w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie doszło do podpisania, unikatowego w skali kraju, Porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”, dotyczącego współpracy i wzajemnej pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Sygnatariuszem dokumentu ze strony Gminy Gogolin był burmistrz Joachim Wojtala.

Porozumienie „Solidarni w obliczu zagrożenia” podpisali reprezentanci 21 gmin oraz Miasta Opole – członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, a także Powiatu Opolskiego i Powiatu Krapkowickiego, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, Komendy Powiatowej PSP w Krapkowicach, Komendy Miejskiej PSP w Opolu, a także Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Aglomeracja_05.jpeg

 

 

Przedmiotem Porozumienia „Solidarni wobec zagrożenia” jest ustalenie zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych, znajdujących się w dyspozycji partnerów Porozumienia, w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej. Na mocy porozumienia, partnerzy zobowiązują się do solidarnej pomocy, m.in. poprzez użyczenie własnego sprzętu, posiadanych materiałów oraz zadysponowanie do akcji ratowniczych, na obszarze Aglomeracji Opolskiej, swoich sił. Ponadto, w ramach porozumienia planuje się udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności, poprawę wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe oraz poprawę wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej. Taka współpraca międzygminna znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i usprawni działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, a także poprawi funkcjonowanie systemu przeciwdziałania i ograniczania konsekwencji zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

W ramach międzywojewódzkich ćwiczeń zorganizowanych przez Komendanta Głównego PSP, w dniu 18 października zostały, pod względem praktycznym, sprawdzone zapisy Porozumienia „Solidarni wobec zagrożenia”, dotyczące wzajemnej pomocy w ramach AO. Z terenu Gminy Gogolin, na ćwiczenia został zadysponowany agregat prądotwórczy, będący w posiadaniu KPW Gogolin Sp. z o.o, o mocy 130 kVA. Agregat wraz z obsługą został dowieziony przez strażaków OSP Gogolin w nakazanych czasie na miejsce działań w Opolu i został wykorzystany przy zabezpieczaniu przepompowni ścieków.