Fundusz Sołecki

Mieszkańcy sołectw Gminy Gogolin zadecydowali o przeznaczeniu środków z funduszu sołeckiego na 2017 roku. Łączna przyszłoroczna wysokość środków dla miejscowości wchodzących w skład gminy to kwota 299 787,83 zł. Jak co roku najwyższą pulę, ze względu na największą liczbę mieszkańców, otrzymały sołectwa Górażdże i Kamień Śląski.

Wysokość środków funduszu sołeckiego na 2017 r.

L.p.

Sołectwo

Kwota funduszu sołeckiego na 2017 r. naliczona zgodnie z art. 3  ustawy o funduszu sołeckim

1.

Chorula

33 253,64 zł

2.

Dąbrówka

16 837,28 zł

3.

Górażdże

42 093,21 zł

4.

Kamień Śląski

42 093,21 zł

5.

Kamionek

37 420,86 zł

6.

Malnia

39 357,15 zł

7.

Obrowiec

29 928,27 zł

8.

Odrowąż

32 832,70 zł

9.

Zakrzów

25 971,51 zł

        Razem

299 787,83 zł

 

Mieszkańcy Choruli mają do dyspozycji 33 253,64 zł. Kwota 9 000 zł przeznaczona zostanie na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie sołectwa, zaś na budowę oświetlenia na ul. Polnej oraz montaż progu zwalniającego na ul. 1 Maja – 12 000 zł. Dodatkowo sołectwo planuje zakup strojów sportowych dla klubu sportowego, a także doposażenie placu zabaw w Choruli na łączną kwotę 12 253,64 zł.

Fundusz sołecki Dąbrówki opiewa na kwotę 16 837,28 zł. Korzystając z zapisów nowej ustawy o funduszy sołeckim, ponad 80% tej kwoty zostanie przekazane na modernizację instalacji grzewczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie. Pozostała część kwoty funduszu sołeckiego, czyli 2 337,28 zł przeznaczona zostanie na zakup paliwa do sprzętu do pielęgnacji zieleni i jego konserwację.

Sołectwo Górażdże otrzymało najwyższą kwotę: 42 093,21 zł, którą mieszkańcy podzielili na dziesięć różnych działań. Na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Spacerowej przeznaczone zostanie 13 000 zł, a na doposażenie pomieszczenia socjalnego w Ochotniczej Straży Pożarnej w Górażdżach i placu zabaw w monitoring i punkt świetlny 8 500 zł. Mieszkańcy planują także druk materiałów promocyjnych za kwotę 1 200 zł i organizację półkolonii dla dzieci i młodzieży za 3 500 zł. Na zakup drzew, krzewów i utrzymanie terenów zieleni w sołectwie wraz z zakupem dystrybutorów „psi pakiet” przeznaczono 14 500 zł. Pozostała kwota 1 393,21 zł zostanie wydatkowana na zakup paliwa, oprzyrządowania i na naprawę sprzętu koszącego.

Taką samą kwotą jak Górażdże, dysponować będzie w 2017 r. miejscowość Kamień Śląski. Prawie połowa tej kwoty tj. 20 600 zł wykorzystana będzie na przebudowę ogrodzenia przy boisku wielofunkcyjnym w sołectwie. Planowane jest także przeznaczenie 5 000 zł na organizację corocznego „Jarmarku u św. Jacka”. Mieszkańcy zadecydowali, iż część środków powinna zostać wydatkowana na działania mające na celu podniesienie estetyki wsi (zakup kwiatów i roślin ozdobnych), utrzymanie i pielęgnację zieleni, łącznie za 16 493,21 zł.

Kamionek ma do dyspozycji kwotę 37 420,86 zł. Mieszkańcy uznali, iż znaczna część tej kwoty – ponad 26 000 zł przeznaczą na budowę chodnika na ul. Gogolińskiej. Pozostała kwota, tj. 11 300 zł, przeznaczona zostanie na utrzymanie czystości w sołectwie i pielęgnację zieleni (serwis i konserwacja sprzętu koszącego, zakup paliwa, części oraz akcesoriów potrzebnych do sprzętu koszącego, zakup farb do konserwacji altan itp.).

W Malni do rozdysponowania jest kwota 39 357,15 zł. Niewiele ponad połowa funduszu sołeckiego – 20 000 zł przeznaczona zostanie na rozbudowę siłowni zewnętrznej, a kolejne 10 000 zł zaplanowano na zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni. Pozostała część funduszu sołeckiego – 9 300 zł wykorzystana zostanie na pielęgnację terenów zielonych, konserwację sprzętu koszącego oraz zakup paliwa.

W Obrowcu, fundusz sołecki opiewa na kwotę 29 928,27 zł. Największym wydatkiem
w 2017 r. będzie doposażenie pomieszczenia gospodarczego i sali, a także wymiana bramy garażowej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrowcu – całość będzie kosztowała 19 500 zł. Niewiele ponad 5 000 zł wykorzystane zostanie na zagospodarowanie i pielęgnację terenów zielonych w sołectwie. Pozostałe środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną na zakup urządzeń do pielęgnacji roślin wraz z paliwem, łącznie za 5 400 zł.

Mieszkańcy Odrowąża kwotę 32 832,70 zł w większości przeznaczyli na modernizację placu zabaw w sołectwie. Korzystając z zapisów nowej ustawy o funduszy sołeckim, 5 000 zł zostanie przekazane na zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkolnego przy PSP w Malni. Pozostała kwota 3 500 zł rozdysponowana zostanie m.in. na zakup tablic ogłoszeniowych i pielęgnację terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, oleju do sprzętu, naprawę i zakup materiałów związanych z eksploatacją tego sprzętu).

Sołectwo Zakrzów środki pieniężne w wysokości 25 971,51 zł podzieliło na trzy zadania. 23 500 zł przeznaczone zostanie na modernizację instalacji grzewczej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzowie, natomiast prawie 2 500 zł na utrzymanie i pielęgnację zieleni na terenie sołectwa, a także zakup paliwa do sprzętu koszącego.