XVIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

Podczas XVIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie (23.04.2012) dokonano szerokiej oceny stanu bezpieczeństwa w gminie oraz oceny potencjału w zakresie świadczenia pomocy społecznej. Wiele emocji wywołała sprawa stanu dróg powiatowych.

W sesji uczestniczyli: Przewodniczący Rady Powiatu Krapkowickiego, Radni Rady Powiatu Krapkowickiego, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach,dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemilogicznej wKrapkowicach, 13 radnych Rady Miejskiej, Burmistrz Gogolina, Zastępca Burmistrza Gogolina, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, radca prawny, komendant Gminny Związku OSP RP w Gogolinie, dyrektorzy i kierownik jednostek organizacyjnych gminy, naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gogolinie, sołtysi, przewodniczące zarządów dzielnic.

sesja_RM_1.jpeg

Informacja Burmistrza Gogolina z działalności międzysesyjnej

W związku z przygotowaniami do Dożynek Wojewódzkich, które odbędą się w Gogolinie burmistrz spotkał się w tej sprawie m. in. z przedstawicielami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi UMWO oraz władzami powiatu krapkowickiego. Wraz z Naczelnikiem Wydziału Oświaty, Sportu i Rekreacji, burmistrz uczestniczył w spotkaniu z rodzicami uczniów Publicznego Gimnazjum w Gogolinie w sprawie kierunków zmian i celów utworzenia Zespołu Szkół w Gogolinie. W Opolu burmistrz uczestniczył w spotkaniu z Prezydentem R. Zembaczyńskim w sprawie przystąpienia gminy do Aglomeracji Opolskiej. Na zaproszenie Prezydenta RP Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala uczestniczył w Warszawie w Forum Debaty Publicznej podsumowującym realizację Programu „Odnowa Wsi” oraz w XIII Wojewódzkim Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Opolskiego, z udziałem Wicepremiera RP Waldemara Pawlaka.

Ocena stanu bezpieczeństwa w gminie za 2011 r.

 • Informacja Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Krapkowickiego w 2011 r.

Z przedstawionej informacji wynika, iż przestępczość na terenie gminy (w porównaniu z 2010 r.) zmalała o 20%. Wzrosła natomiast ilość przestępstw obejmujących kradzież mienia, rozboje itp.(2010 – 110, 2011 – 145). Znaczna część kradzieży jest zgłaszana przez zarządców autostrady A4. Spadła ilość wypadków i kolizji. W ub. roku na terenie gminy miały miejsce 103 zdarzenia drogowe, większość na autostradzie. Na terenie gminy notuje się również przestępstwa narkotykowe oraz przestępczość nieletnich. Komendant podziękował za bardzo dobrą współpracę ze Strażą Miejska w Gogolinie.

 • Informacja Zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 r.

Ze względu na autostradę A4 i przebiegające przez gminę drogi wojewódzkie Gmina Gogolin stanowi obszar podwyższonego ryzyka. W 2011 r. na terenie gminy miało miejsce 177 zdarzeń, w tym 104 pożary. Charakterystyczna dla gminy jest duża ilość małych pożarów, szczególnie pożary traw na nieużytkach rolnych i poboczach dróg. Taka tendencja utrzymuje się już drugi rok. W największej ilości zdarzeń uczestniczyła jednostka OSP Gogolin. Strażacy niosą też pomoc również w licznych zdarzeniach drogowych (2011 - 67). Jednostki gminne są dobrze wyposażone, nie odbiegają w poziomie wyposażenia i wyszkolenia od jednostek będących w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Dysponują bardzo dobrym wyposażeniem, wyszkoleniem i gotowością do działań, co gwarantuje bezpieczne i skuteczne interwencje. Zastępca Burmistrza Gogolinazwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z transportu kolejowego. Tor nr 1 przebiegający przez Gogolin należy do najbardziej obciążonych towarowo torów w kraju. Długie kolejki samochodów przy zamkniętych barierach również stwarzają zagrożenie i utrudniają poruszanie się pojazdów ratunkowych.

 • Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gogolinie w 2011 r.

Straż Miejska ujawniła łącznie w 2011 r. 1435 wykroczeń i 18 przestępstw. Szczególna uwagę w działaniach zwracano na problem ujawniania i likwidowania dzikich wysypisk oraz zabezpieczania miejsc niebezpiecznych. Z policją realizowano wspólne patrole i spotkania zadaniowe, systematycznie monitorowano wały przeciwpowodziowe. Efektywnie współdziałano z Urzędem Miejskim w Gogolinie i innymi jednostkami organizacyjnymi. Straż Miejska prowadziła akcje informacyjne w szkołach. Ważnym zadaniem była budowa monitoringu miejskiego, Straż Miejska ośmiokrotnie dostarczała policji materiału dowodowego pochodzącego z monitoringu.

 • Informacja Komendanta Gminnego OSP RP w Gogolinie o stanie bezpieczeństwa pożarowego za rok 2011.

Komendant przedstawił sytuację jednostek OSP w Gminie Gogolin. Zwrócił uwagę na fakt, iż działają one bardzo prężnie i są dobrze wyposażone, o czym świadczą wysokie miejsca podczas przeglądu operacyjno – technicznego. W 2011 r. 31 strażaków ukończyło kurs uprawniający do udziału w akcjach ratowniczo – gaśniczych. W 2011 r. jednostka OSP Gogolin uczestniczyła w 67 zdarzeniach, OSP Odrowąż – 36, OSP Obrowiec – 22, OSP Górażdże – 14, OSP Kamień Śl. - 13, OSP Zakrzów – 2. Jednostki uczestniczyły 81 razy w akcjach gaszenia pożarów wynikających z podpalenia traw.

 • Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy Gogolin w zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2011 r.

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania przedstawił przebieg realizacji zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, należących do zadań własnych gminy.

 • Ocena stanu bezpieczeństwa za 2011 r. – działanie Gminnego Centrum Reagowania.

Naczelnik GCRzaznaczył, że największym wyzwaniem organizacyjnym dla jednostki jest powódź. Przedstawił działania GCR w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w razie powodzi oraz zakres działań prewencyjnych. Podkreślił, że w 2011 r. wszystkie rowy na terenie gminy zostały oczyszczone i pogłębione. Przedstawił również informację o szkoleniach przygotowujących do działania w sytuacjach zagrożenia, informację o posiadanym sprzęcie, systemie przekazywania informacji systemem SIMS, monitoringu terenu oraz o ćwiczeniach na wypadek ewakuacji.

 • Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarno – epidemiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Gogolin.

Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemilogicznej wKrapkowicach omówił zadania nadzoru sanitarnego. Przedstawił ocenę sytuacji w zakresie higieny, higieny dzieci i młodzieży oraz w zakresie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu krapkowickiego i gminy Gogolin. Omówił również zagadnienia związane z realizacją zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w Gminie Gogolin.

sesja_RM_2.jpeg

 • Informacja o ruchu drogowym na terenie gminy Gogolin i bezpieczeństwie użytkowników dróg, z uwzględnieniem dróg gminnych, powiatowych, wojewódzkich i autostrady.

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska Stanisław Harafprzedstawił szczegółową charakterystykę sieci drógna terenie gminy oraz zakres działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników. Poinformował o najpilniejszych i koniecznych remontach na drogach powiatowych. Poinformował o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na remonty dróg, szczegółowo omówił zakres dotacji gminnych do remontów i budowy dróg powiatowych i wojewódzkich oraz inwestycje drogowe prowadzone na terenie gminy ( 2011 r. dotacja gminy na utrzymanie dróg powiatowych wyniosła 65 000 zł). Przedstawił również zakres wydatków na remonty i budowę dróg powiatowych i wojewódzkich w latach 2003 – 2012. W tym okresie nakłady na drogi powiatowe wynoszą 847 759,53 zł natomiast na drogi wojewódzkie 1 039 966,00 zł - łącznie 1 887 725,53 zł.

W dalszej kolejności S. Haraf przedstawił wyniki pomiaru prędkości i natężenia ruchu drogowego. Z pomiaru wynika, iż największe natężenie ruchu jest na drogach wojewódzkich, gdzie dominują samochody ciężarowe, bardzo obciążone są też drogi powiatowe. Zwrócił uwagę na to, iż część dróg powiatowych jest zbyt wąska dla ciężkich samochodów ciężarowych, a to powoduje niszczenie poboczy. S. Haraf przedstawił także zakres koniecznych inwestycji drogowych. Radni zostali przy tym poinformowani, że w odpowiedzi na prośbę Powiatowego Zarządu Dróg w Krapkowicach w Likwidacji, we wrześniu ub. roku, przesłano pismo z wyszczególnieniem najważniejszych zadań w zakresie utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Gogolin, z wnioskiem o realizację zadań. W piśmie wyszczególniono 12 pilnych zadań, z których za najważniejsze uznano remont drogi Gogolin – Chorula (na odcinku od skrzyżowania z drogą Gogolin – Kamień Śl. do miejscowości Górażdże) i drogi Gogolin – Kamień Śl. (jako kontynuację rozpoczętego remontu do skrzyżowania z drogą nr 1828 O, prowadzącą przez wieś Kamionek). W piśmie poinformowano również PZDwL, że Gmina Gogolin nie będzie partycypować w kosztach realizacji zadań związanych z poprawą stanu technicznego dróg powiatowych na terenie gminy Gogolin, gdyż środki budżetowe zostały zaangażowane m. in. na cele związane z budową obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach do tej pory nie poinformowało Urzędu Miejskiego o planowanych terminach realizacji remontów dróg. Należy dodać, że sprawie remontu dróg powiatowych sukcesywnie monitują również sołtysi Kamienia Śl. i Górażdży, którzy informują o tragicznym stanie dróg prowadzących do miejscowości. Zastępca Burmistrza Gogolina potwierdził fakt, iż drogi są bardzo intensywnie eksploatowane, szczególnie przez duże samochody ciężarowe obsługujące duże firmy działające na terenie powiatu. Jako szczególnie niebezpieczny, ze względu na rozległe zniszczenia, wskazywano odcinek Gogolin – Górażdże i Gogolin – Kamień Śl.

W związku z zaistniałą sytuacją i brakiem odpowiedzi ze strony Starostwa Powiatowego w Krapkowicach Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie zaprosił Starostę Krapkowickiego do uczestnictwa w sesji. Starosta nie skorzystał jednak z zaproszenia. Obecny na sesji pracownik starostwa poinformował, że do końca maja br. zostaną zrealizowane remonty cząstkowe dróg. Obecni na sesji Radni Powiatu Krapkowickiego S. Burkat i K. Komander częściowo odpowiedzieli na zgłaszane postulaty. Krystian Komander potwierdza, że w kwestii utrzymania i bezpieczeństwa dróg „niezbyt wiele się wydarzyło”, poinformował również, że „do zadań inwestycyjnych (w zakresie drogownictwa) nie jesteśmy finansowo przygotowani”. Na remonty dróg przeznaczono jedynie 750 000 zł z budżetu powiatu.

„Komunikacja drogowa jest bardzo ważna i ma znaczący wpływ m. in. na produkcję dużych firmach. Wnioskujemy o współpracę i partnerstwo w tej sprawie” – podkreślił Burmistrz Gogolina. Drogi powiatowe nie wytrzymają w dłuższym okresie czasu obecnego natężenia ruchu, jaki jest do tej pory. „Wnioskuję, aby tę sprawę poruszyć na posiedzeniu Rady Powiatu” – dodał Burmistrz. Radni przyjęli wniosek jednogłośnie.

W dalszej części sesji przyjęto: Sprawozdanie z działalności Stacji Caritas, Ośrodka Pomocy Społecznej, Domu Spokojnej Starości św. Barbara w Kamionku, Gminnego Ośrodka Zdrowia, Informację o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 r., Informację o przekształceniu ZGKiM oraz planowanych działań spółki o nazwie Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. i Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2011 r.

Radni podjęli następujące uchwały:

 • Uchwałę w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa. W związku z rezygnacją z pełnienia funkcji Sołtysa w Sołectwie Kamionek zarządzono przeprowadzenie wyborów na to stanowisko.
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Gogolinie za 2011 r. Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie przedstawione zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości.
 • Uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2011 r. Rada Miejska zatwierdziła sprawozdanie przedstawione zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości.
 • Uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gogolin. Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałania przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy stworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W związku z tym radni przyjęli dokument pn. „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2012 – 2014”zawierający m. in. diagnozę problemu oraz określający formę i zakres działań.
 • Uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Ocena zasobów pomocy społecznej na 2011 r. dla Gminy Gogolin”. Przedstawiony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie dokument zawiera dane dotyczące zasobów infrastrukturalnych, kadrowych, nakładów finansowych i zakresu zadań z zakresu pomocy społecznej oraz potencjału, jakim dysponują działające na terenie gminy organizacje pozarządowe. Dokument stanowi podstawę do planowania budżetu na rok następny.
 • Uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 r.

Budżet po stronie przychodów zwiększył się o kwotę 898 578 zł, z tego m. in. 521 116 zł przeznaczono na budowę ul. P. Świerca w Gogolinie, 100 000 zł przeznaczono na budowę boiska bocznego w ZRS w Gogolinie, zakup bramek i piłkochwytów, o kwotę 41 853 zł zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 40 000 zł przeznaczono na remont fontanny „Wodospad” przy ul. Ligonia w Gogolinie,15 000 zł przeznaczono na realizacje przesiewowych badań ortopedycznych u dzieci i młodzieży, badanie słuchu i wzroku u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych gimnazjum. W związku z mniejszą ilością uczniów (88 osób) zmniejszyła się wysokość subwencji oświatowej o kwotę 160 709 zł.

 • W związku ze zmianą budżetu i w budżecie przyjęto również Uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Radni otrzymali również „Raport na temat wdrażania w 2011 r. Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolina na lata 2009 – 2013”. Program został przyjęty do realizacji przez radę Miejska w 2009 r. oraz zaakceptowany przez Zarząd Województwa Opolskiego, co umożliwiło ubieganie się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 (uzyskana kwota dofinansowania – 964 788,31 zł tj. 61,98% całkowitych wydatków kwalifikowanych). W latach 2010 - 2011 Gmina Gogolin zrealizowała projekt zgodnie z zawarta umową tj. wybudowano plac publiczny, ciąg komunikacyjny, wykonano również prace konserwatorskie pieców wapienniczych w centrum miasta. Ogłoszono również przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie objętym programem rewitalizacji.

Burmistrz podziękował wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji wiosennego sprzątania. Dziękuję wszystkim jednostkom organizacyjnym gminy, strażakom oraz sołectwom, które się włączyły. Z. Kawa podziękował za skuteczne działania Straży Miejskiej w 2011 r., szczególnie za likwidację dzikiego wysypiska przy ul. Powstańców w Gogolinie. Zwrócił również uwagę na problem niszczenia skwerów przez samochody uczestników dyskoteki w Kamieniu Śl. oraz zjawisko wypuszczania psów bez dozoru.