O rewitalizacji Gogolina

Podniesienie atrakcyjności miasta, rozwój infrastruktury sportowej i turystycznej, a także poprawa jakości życia mieszkańców – to tylko niektóre z celów rewitalizacji miasta Gogolin. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020, który był opracowywany przez Gminę Gogolin w ostatnich miesiącach, został jednogłośnie przyjęty przez radnych podczas XXIV Rady Miejskiej w Gogolinie.

Odnawiają miasto

Samorząd Gminy Gogolin od lat sukcesywnie prowadzi działania na rzecz rewitalizacji miasta Gogolin. W latach 2009 – 2013, w związku z pojawieniem się możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2007 – 2013, przystąpiono do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2009 – 2013. W 2010 roku dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości całego zadania, samorząd Gminy Gogolin zrealizował projekt pn. „Rewitalizacja centrum miasta Gogolina”. Dzięki realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji w centrum Gogolina powstał duży plac, który służy zarówno organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak również spotkaniom i integracji mieszkańców. Ponadto odrestaurowano piece wapiennicze Dombrovsky’ego, będące symbolem przemysłu wapienniczego, a wokół nich powstał trakt pieszy, tablice informacyjne oraz tereny zielone. Dzięki staraniom Burmistrza Gogolina Joachima Wojtali i wdrożeniu programu rewitalizacji, centrum Gogolina stało się miejscem atrakcyjnym i przyjaznym mieszkańcom oraz inwestorom.

Nowy program, nowe możliwości

Od maja br. trwają przygotowania do nowego etapu rewitalizacji miasta Gogolin. Opracowanie i wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 –  2020 umożliwi Gminie Gogolin aplikowanie o środki unijne w ramach działania 10.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020. Tworzeniem dokumentu zajmował się powołany przez Burmistrza Gogolina Joachima Wojtalę Zespół do spraw rewitalizacji miasta Gogolin, w skład którego weszli zarówno pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, jak również przedstawiciele organizacji pozarządowych prowadzący działalność społeczną na obszarze miasta. Na potrzeby opracowania LPR Gmina Gogolin pozyskała środki finansowe, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014 – 2020; projekt został dofinansowany w 89%. Do najważniejszych zadań Zespołu należało m.in.: przygotowanie niezbędnych analiz na potrzeby opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020, szeroko rozumiana współpraca z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, przedstawicielami jednostek gminnych i podmiotów gospodarczych, opiniowanie projektu, działania na rzecz partycypacji społecznej w procesie opracowania programu oraz wdrażania rewitalizacji.

Zachęcali mieszkańców do współpracy

W procesie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji kluczowe jest zaangażowanie mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych organizacji, instytucji społecznych i gospodarczych. To właśnie ich udział oraz opinie są wykorzystywane w procesie tworzenia dokumentu. Dzięki inicjatywie Zespołu ds. rewitalizacji, w ciągu ostatnich miesięcy udało się przeprowadzić szereg atrakcyjnych wydarzeń, mających zaktywizować lokalną społeczność i zainteresować mieszkańców zagadnieniem rewitalizacji miasta. Swoje opinie dotyczące pomysłów na rozwój i odnowienie Gogolina, mieszkańcy mogli przekazywać w ankietach telefonicznych, podczas imprez plenerowych oraz na stronie internetowej urzędu, a także w czasie konsultacji społecznych i otwartych spotkań informacyjno – warsztatowych. Ponadto zespół zorganizował grę miejską „Szlakiem białego złota”, której celem było promowanie rewitalizacji oraz przekazanie wiedzy na temat historii przemysłu wapienniczego w Gogolinie. Dużą popularnością cieszyło się również stoisko promocyjne podczas finału „Artystycznego Lata” w Gogolinie. W ostatni weekend lipca, odwiedzający Stadion Miejski w Gogolinie mogli nie tylko uzyskać wszelkie informacje na temat planowanej rewitalizacji, ale również obejrzeć makietę, przedstawiającą miniaturowe centrum Gogolina. Dzięki ruchomym obiektom, mieszkańcy mogli dowolnie aranżować przestrzeń miasta. Współpraca z mieszkańcami, stowarzyszeniami i lokalnymi grupami pozwoliła poznać problematykę miasta w różnych sferach życia, a tym samym przygotować program, z uwzględnieniem zgłaszanych potrzeb i propozycji.

Kompleksowa rewitalizacja

Rewitalizacja jest procesem obejmującym działania przestrzenne, gospodarcze, ale przede wszystkim społeczne, dlatego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020 znalazły się zadania z różnych dziedzin. Projekty rewitalizacyjne dotyczą m.in. priorytetowych zadań Gminy Gogolin, takich jak budowa skrzyżowania dwupoziomowego nad linią E30, Centrum Przesiadkowego czy utworzenie „Ogrodu Miejskiego”. Ponadto, w LPR Miasta Gogolina znalazły się takie zadania jak: utworzenie nowych terenów rekreacji i zieleni w centrum miasta, budowa mieszkań komunalnych dla młodych małżeństw, a także rozwój funkcji użyteczności publicznej Placu Benedyktyńskiego. W dokumencie zostały zawarte również propozycje zgłoszone przez mieszkańców, jednostki organizacyjne oraz stowarzyszenia i organizacje. Wśród projektów znalazły się m.in. utworzenie mieszkań serwisowanych dla seniorów oraz domu dziennego pobytu, zagospodarowanie parków oraz poprawa bezpieczeństwa, poprzez instalację monitoringu. Wszystkie zadania wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji mają na celu walkę ze zdiagnozowanymi problemami  w sferze społecznej, gospodarczej i przestrzennej.

Trwa proces oceny

Podczas XXIV Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie, która odbyła się 29 września 2016 r., radni jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem uchwały w sprawie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”. Gmina Gogolin otrzymała również dokumentację potwierdzającą o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu, jak również od Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Opolu. Tym samym Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin nie wymaga przeprowadzania tej skomplikowanej i czasochłonnej procedury. Obecnie, dokument został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu; tam zostanie oceniony pod względem formalnym. Po pozytywnym zaopiniowaniu, program zostanie poddany kolejnej ocenie, tym razem po względem merytorycznym. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Opolskiego, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolina na lata 2016 – 2020 będzie stanowić niezbędny dokument w naborze wniosków w ramach działania 10.2 RPO WO 20140 – 2020.

rewitalizacja_01.jpeg rewitalizacja_02.jpeg

Centrum Gogolina wypiękniało po remoncie budynku obecnego Gminnego Centrum Kultury oraz odrestaurowaniu pomnika Karolinki i Karlika.

rewitalizacja_03.jpeg

Podczas debaty publicznej mieszkańcy Gogolina dowiedzieli się w jaki sposób mogą mieć wpływ na rozwój swojego miasta i poznali dobre przykłady procesu rewitalizacji na świecie.

rewitalizacja_04.jpeg

Podczas ostatniego spotkania, Zespół ds. rewitalizacji analizował uwagi zgłaszane przez lokalną społeczność.

rewitalizacja_05.jpeg

Podczas XXIV sesji, radni z Gogolina jednogłośnie uchwalili „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolina na lata 2016 – 2020”.