XXIV Sesja Rady Miejskiej

29 września 2016 r. odbyła się XXIV Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie. Uczestniczyli w niej: 15 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Skarbnik Gminy Renata Hasse, Sekretarz Gminy Bogusław Leśkiewicz, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, radca prawny oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Podczas obrad, radni jednomyślnie przyjęli informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 r., a także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.  Plan i wykonanie budżetu na dzień 30 czerwca 2016 r. przedstawiła radnym Skarbnik Gminy Renata Hasse. Realizacja budżetu przebiega pomyślnie; dochody po zmianach zaplanowane na kwotę 56 067 307,03 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 457 478, 36 zł, co daje 52,54% wykonania. Przychody zaplanowano na kwotę 6 685 000 zł, a na dzień 30 czerwca wykonano w kwocie 7 710 698,95 zł, czyli w 115,3%. Wydatki zaplanowane są w kwocie 61 018 787,03 zł, natomiast zostały wykonane dotychczas w 41%, w kwocie 25 015 208,32 zł. Rozchody wykonano w 30,7%, w kwocie 533 520 zł; plan po zmianach to 1 733 520 zł. Sprawozdanie za I półrocze 2016 r. działalności Komisji Rewizyjnej przedstawił natomiast przewodniczący Krystian Kubilas.

W dalszej kolejności jednomyślnie 15 głosami „za” podjęto uchwały w sprawie:

a) „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020”, który jest dokumentem pozwalającym na prowadzenie procesu rewitalizacji, uwzględniając potrzeby i wnioski mieszkańców. Podjęcie uchwały przez Radę Miejską było warunkiem koniecznym do aplikowania o dofinansowanie inicjatyw ze środków Unii Europejskiej, w szczególności w ramach zawartego w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 działania pod nazwą „Inwestycje wynikające z lokalnych planów rewitalizacji”. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Gogolin na lata 2016 – 2020 został opracowany w oparciu o analizy oraz dyskusje z mieszkańcami, którzy mogli współtworzyć dokument, zarówno na etapie diagnozy, jak i planowania przedsięwzięć.

b) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gogolin. Dotychczasowy dokument utworzony został w 1999 roku i mimo że był wielokrotnie zmieniany i aktualizowany, musi zostać sporządzony ponownie, z uwzględnieniem zmian prawa oraz wniosków mieszkańców i inwestorów.

c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu. W związku z otrzymaniem przez Gminę Gogolin informacji o likwidacji wszystkich przejazdów kolejowych na drogach transportu rolnego, na mocy uchwały podnosi się do rangi dróg gminnych ulicę Plebiscytową w Gogolinie oraz ulicę Kolonia w Zakrzowie. Takie rozwiązanie pozwoli zarówno na swobodne przemieszczanie się mieszkańców gminy Gogolin przez tory kolejowe, jak również w przyszłości na poprawę stanu technicznego tych dróg. 

d) o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i pedagoga specjalnego współorganizującego kształcenie, rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego i dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin. W związku z tym, iż poprzednia uchwała nie uwzględniała przypadku obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli przedszkoli pracujących w grupie mieszanej, do której uczęszczają dzieci pięcioletnie i młodsze oraz dzieci powyżej sześciu lata, konieczne było ustalenie 25 godzin pracy.

e) zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Gogolin. Uchwała zwalnia z podatku, nieruchomości zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług, związanych z realizacją inwestycji początkowej. Uchwała ma na celu zachęcenie przedsiębiorców do realizowania inwestycji na terenie Gogolina i tworzenia nowych miejsc pracy.

f) dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

Na mocy uchwały:

  • zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie 44 170 zł na dofinansowanie części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.;
  • zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 20 000 zł na wykonanie zmiany organizacji ruchu w Górażdżach na skrzyżowaniu ulic Spacerowa, Dworcowa i Główna;
  • zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie 115 000 zł na przebudowę parkingu przy Urzędzie Miejskim w Gogolinie.

g) zmiany wieloletniej prognozy finansowej. W związku z uchwałą dotyczącą uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zmniejszono przychody i rozchody o kwotę 2 00 000 zł. Zwiększono również plan dochodów majątkowych w 2017 r. w związku z uchwałą Rady Powiatu Krapkowickiego, w której zaplanowano w przyszłorocznym budżecie dotację dla Gminy Gogolin na realizację budowy ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę Malni, Choruli z drogą powiatową 1831 O. Dodano również dwa zadania: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gogolina” w kwocie 50 000 zł oraz „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gogolin” w kwocie 100 000 zł.

h) dotycząca uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 2 000 000 zł na zadanie „Centrum Przesiadkowe Gogolin”. W związku z oszczędnościami przetargowymi, nie ma potrzeby zaciągnięcia tak dużego zobowiązania finansowego. 

i) poparcia inicjatywy dotyczącej ochrony drzewa z gatunku dąb szypułkowy posadowionego przy ul. Krapkowickiej w Gogolinie. Mając na względzie walory przyrodnicze, krajobrazowe i estetyczne radni poparli inicjatywę mieszkańców, mającą na celu ochronę przed usunięciem dęba szypułkowego. Uchwała zostanie przekazania do Spółki Polskie Koleje Państwowe, jako użytkownika wieczystego nieruchomości, na której posadowione jest przedmiotowe drzewo oraz do Starosty Krapkowickiego jako organu właściwego do wydania decyzji o usunięciu drzewa.

Sesja_net.jpeg

Podczas głosowania w sprawie uchwały dotyczącej ochrony dębu, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala symbolicznie podniósł dłoń na znak poparcia inicjatywy mieszkańców.