Nowy plan dla Choruli

Chorula ma nowy, zaktualizowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej w Gogolina 22 sierpnia 2016 r.; zmiany mają duże znaczenie dla inwestycji oraz działalności gospodarczych.

Aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego Choruli pozwalają na realizację nowych, ambitnych inwestycji na terenie miejscowości. Na wniosek mieszkańców zwiększono tereny mieszkaniowe, wskazano teren pod lokalizację upraw ogrodniczych i sadowniczych oraz przywrócono do użytkowania rolniczego gleby o wysokiej klasie bonitacyjnej. Na terenach dotychczas rolniczych, a użytkowanych przez właścicieli działek mieszkaniowych, zmieniono przeznaczenie na tereny ogrodów i sadów przydomowych. W planie wskazano również miejsce występowania roślin chronionych. Ponadto na terenie byłego wyrobiska w Choruli, który w pierwotnym miejscowym planie przeznaczony został na tereny produkcyjne, zmodyfikowano w optymalny sposób zapisy: na terenach obrzeży wyrobiska ograniczono wysokość zabudowy, a także jej intensywność, dzięki czemu nie powstaną tam wysokie budynki produkcyjne, które mogłyby zaburzyć ład przestrzenny okolicy. Natomiast na obszarze inwestorskim, położonym niżej – na terenie byłego wyrobiska, dopuszcza się budowę wyższych budynków, ze względu na to, iż nie będą one górowały nad tymi, położonymi na obrzeżach.  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w dniu 1 września 2016 r. została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 14 dni od daty publikacji.

plan_Chorula.jpeg