XXIII Sesja Rady Miejskiej w Gogolinie

W XXIII Sesji Rady Miejskiej w Gogolinie udział wzięli: 13 radnych, Burmistrz Gogolina Joachim Wojtala, Zastępca Burmistrza Gogolina Krzysztof Długosz, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, pracownicy Urzędu Miejskiego w Gogolinie, radca prawny, sołtysi, przedstawiciele lokalnych mediów.

Rozpatrzono projekty uchwał w sprawie:

  • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula. Na mocy uchwały dokonano zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Chorula, podjętym przez Radę Miejską w Gogolinie w dniu 5 listopada 2010 r. Zmiana planu obejmuje kilka terenów, zlokalizowanych w czterech miejscach, uwzględniając wnioski właścicieli terenów. Ma duże znaczenie dla inwestycji oraz działalności gospodarczych; korekty w planie umożliwią m. in. realizację ambitnej inwestycji na terenie sołectwa Choruli. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego obejmują m.in. przekształcenie terenu, dotychczas przeznaczonego pod oczyszczalnię ścieków na teren rolniczy; zmianę przeznaczenia dwóch działek budowalnych, które przeznaczone były pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz uprawy sadownicze i ogrodnicze na tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Dokonano również zmiany terenu zieleni urządzonej na teren upraw ogrodniczych i sadowniczych. Modyfikacje w planie obejmują również kilka terenów na obszarze wyrobiska poeksploatacyjnego i w jego otoczeniu. Wyrobisko obecnie jest w trakcie rekultywacji, przygotowującej teren pod zabudowę produkcyjno – usługową. Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.
  • wyrażenia zgody na sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowychw Gogolinie. Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.
  • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A., a tym samym nabycia prawa do użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności znajdującej się na nim zabudowy. Nabycie nieruchomości umożliwi optymalne zagospodarowanie sąsiedniej nieruchomości przeznaczonej pod Centrum Przesiadkowe. Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.
  • zawarcia porozumienia dotyczącego ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020. W toku analiz, w Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014 – 2020, jako jedną ze słabych stron wskazano niedoskonały system zarządzania w sytuacji wystąpienia zjawisk ekstremalnych oraz zagrożeń dla środowiska naturalnego. Porozumienie stanowi potwierdzenie woli współpracy wszystkich partnerów na rzecz poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziała i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.
  • dokonania zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.

Zwiększa się budżet po stronie dochodów w kwocie: 12 450 zł – dofinansowanie ze środków EFRR projektu „Kulturalne pogranicze”; 46 500 zł – projekt pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji miasta Gogolina”; 23 959 zł – zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016 z tytułu dofinansowania wyposażenia gabinetów profilaktycznych i pomocy przedlekarskiej oraz gabinetów stomatologicznych w placówkach oświatowych.

Zwiększa się budżet po stronie wydatków w kwocie: 31 000 zł – projekt ulicy Czesława Czosnykowskiego.

Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.

  • zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w wysokości 2 000 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin”. Pożyczka zostanie zaciągnięta w okresie dwóch lat w następujących wysokościach: w roku 2017 na kwotę 1 000 000 oraz w roku 2018 na kwotę 1 000 000 zł. Spłatę pożyczki zaplanowano w latach 2023 – 2024. Oprocentowanie pożyczki to 2,5%. Po zakończeniu inwestycji możliwe jest umorzenie do wysokości 20% kwoty pożyczki. Uchwałę podjęto 12 głosami „za” i 1 głosem „wstrzymującym”.
  • zmiany wieloletniej prognozy finansowej, polegającej na zwiększeniu przychodów i rozchodów o kwotę 2 000 000 zł, w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu na zadanie pn. „Centrum przesiadkowe Gogolin” oraz zwiększeniu wartości przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów z kwoty 944 200 zł na kwotę 1 081 600 zł. Uchwałę podjęto jednomyślnie 13 głosami „za”.